Til hovedinnhold
Norsk English

Vurdering av samfunnssikkerheten ved etablering av NOKAS' anlegg i Stavanger

Sammendrag

Det er gjennomført en risikoanalyse for å vurdere samfunnssikkerheten ved etablering av NOKAS’ anlegg i Stavanger. Seks scenarier er identifisert. Disse er strukturert og analysert med hensyn på frekvens og konsekvens. Risikobildet er presentert som årlige sannsynligheter for følgende hendelser; i) initierende hendelser (at noe skjer), ii) gisselsituasjon, iii) situasjon med løsning av skudd, iv) hendelse med skadde, v) hendelse med drepte og vi) situasjon med fem eller flere drepte. Det er videre beregnet en dødsrisiko for enkeltpersoner. Resultatene fra risikoberegningene er også diskutert i lys av annen risiko. Sammenlignet med den generelle ulykkesrisikoen i Norge er tilleggsrisikoen for 3dje part i området lav. Generelt er risikoen for barn i Norske barnehager svært lav, og i tiden barna er i barnehagen på Frøystad er tilleggsrisikoen merkbar i forhold til denne lave risikoen. Som en integrert del av studien har det vært gjennomført gruppevise diskusjoner hvor representanter for naboer, ansatte i barnehagen, NOKAS og politiet har deltatt. Resultatene fra disse diskusjonene har vært viktig input til den kvantitative risikovurderingen, men resultatene er også presentert som en egen selvstendig rapport (Reaksjoner og diskusjoner angående NOKAS-anlegget i Stavanger). De kvantitative beregningene sammen med resultatene relatert til det opplevde risikobildet skal presenteres for politisk beslutning for å avgjøre om NOKAS skal få den endelige ferdigattesten og hvilke risikoreduserende tiltak som eventuelt skal utredes/gjennomføres. Rapporten konkluderer ikke i forhold til hvilken beslutning som bør fattes, men synliggjør risikobildet og vurderer dette opp mot annen type risiko.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 504009

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jørn Vatn

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF50 A05053

ISBN

8214035724

Vis denne publikasjonen hos Cristin