Til hovedinnhold
Norsk English

Fiskevandring forbi Reinforsen i Rana- Tiltaksstudie

Sammendrag

Rapportens formål har vært å vurdere tiltak for effektiv oppvandring av laksefisk forbi
Reinforsen i Ranaelva. Eksisterende laksetrapp ble synfart i november 2014.
Fjellforholdene i tunnelen ble vurdert som tilfredsstillende og tersklene i trappas øverste
to tredjedeler ble vurdert til å være i brukbar og god stand. Inngangen til trappa er godt
plassert. Tersklene i trappas nedre tredjedel må repareres i sin helhet, det elektriske
anlegget må renoveres, og ved fangstkammeret i trappas øvre del må fjellrommet gjøres
større. Arrangement for behandling og registrering av fisk må oppgraderes og innløpet til
trappa må senkes med ca. 1 meter for å sikre vann i trappa hele sommeren. Nytt kraftverk
i Reinforsen er i utgangspunktet ikke i konflikt med oppvandring hos fisk, såfremt planene
for kraftverket tilpasses en fisketrapp. En ny fisketrapp på motsatt side av elva er fullt
mulig, spesielt dersom det er ønskelig med kraftverksutløp i samme området. Dersom
dagens laksetrapp beholdes er det ønskelig å flytte dagens kraftverksutløp nærmere
fossen og helst fram til dagens trappeinngang. Utløpet må stenges med varegrind. Det
samme må inntaket til kraftverket på oversiden av dammen. Det må sikres at nedvandring
av fisk i framtiden ikke kan gå inn i turbinene til Reinforsen og Langvatnet kraftstasjoner.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Hans-Petter Fjeldstad

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2015

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7454

ISBN

978-82-594-3662-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin