Til hovedinnhold
Norsk English

En rådgiverrolle i krysspress? Lokal variasjon og konsekvenser for rådgivningen i skolen :

Sammendrag

Tema for denne artikkelen er rådgiverrollen i videregående skole. I lovgivning og retningslinjer for rådgivning forstås rådgivernes primære oppgave som det å hjelpe elever til å gjøre gode valg og gi dem valgkompetanse. Til grunn for denne forståelsen ligger antagelser om at både elever og rådgivere er løsrevet fra strukturer og lokale institusjoner. Vår analyse har som utgangspunkt at skolens rådgivere utøver sin rolle på skoler der ulike aktørers forventninger til rådgivningen utgjør kontekstuelle rammer for rådgivningen. I artikkelen undersøker vi hvordan slike kontekstuelle rammer i og rundt den enkelte skole påvirker rådgiveres praksis. Inspirert av Lipskys (2010) teori om bakkebyråkrater, argumenterer vi for at rådgivere operasjonaliserer målsetningene for rådgivningen på bakgrunn av de forventningene de møter i og rundt skolen. Hva som er i fokus for rådgivningen varierer derfor avhengig av hvilke interesser rådgivningen skal ivareta. Rådgivere opplever imidlertid i liten grad at ulike forventninger til rådgivningen kommer i konflikt. De unngår opplevelser av konflikt og krysspress fordi de deler den virkelighetsforståelsen som er rådende ved den enkelte skole. Artikkelen er basert på en casestudie av ni videregående skoler.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ida Holth Mathiesen
  • Siri Mordal
  • Trond Hallgeir Buland

Institusjon(er)

  • NORCE Norwegian Research Centre AS
  • SINTEF Digital / Helse
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2014

Publisert i

Sosiologi i dag

ISSN

0332-6330

Sted

Oslo

Forlag

Novus Forlag

Årgang

44

Hefte nr.

4

Side(r)

57 - 78

Vis denne publikasjonen hos Cristin