Til hovedinnhold
Norsk English

Seleksjon i 4-panels enkeltristseksjon med- og uten løftepanel. Rapport fra fullskalaforsøk gjennomført ombord på tråleren "Ramoen" i perioden 28.oktober - 10.november 2013

Sammendrag

Resultatene fra toktet viste at løftepanelet foran sorteringsristen hadde en betydelig effekt på parameteren
Cgrid, dvs. sannsynligheten for at en fisk kommer i kontakt med rista, og dermed på seleksjonen av torsk.
Forskjellen i virkningen av løftepanelet på kontakten (Cgrid) mellom en seksjon med- og uten løftepanelet er:
0,16 (0.82-0.66) med konfidenseintervall (0,09 til 0,23). Dette betyr at løftepanelet øker
kontaktsannsynligheten Cgrid med 0.16, dvs en økning på 24 % fra 0.66 til 0.82. Løftepanelet har altså en
betydelig effekt på kontaktsannsynligheten. I praksis betyr dette at en god del mer småtorsk blir fanget og
ender i sekken når det fiskes med en ristseksjon uten løftepanel. Det ble ikke observert blokkering av 4-
panels ristseksjonen ved høye fisketettheter, selv med fangstrater på opptil 20 tonn pr. time. Dette kan
skyldes bedre gjennomstrømning i seksjonen fordi det det modifiserte løftepanelet ble laget med 80 mm
kvadratmasker i stedet for 60 mm diamantmasker, bruk av et betydelig mindre løftepanelet sammenlignet
med det som brukes i en 2-panels ristseksjon, og ikke minst på grunn av et større tversnittareal når
seksjonen er laget med fire panel. Mengdesensorene montert på sekken ga imidlertid fortsatt ikke et
korrekt bilde av totalfangsten.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 216515
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 900944

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Eduardo Grimaldo
  • Dagfinn Lilleng
  • Terje Jørgensen
  • Manu Berrondo Sistiaga
  • Bent Herrmann

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • Ukjent
  • Havforskningsinstituttet

År

2014

Forlag

SINTEF

ISBN

978-82-14-05710-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin