Til hovedinnhold

Logistikkutfordringer i RIR og NIR : forprosjekt

Logistikkutfordringer i RIR og NIR : forprosjekt

Kategori
Rapport
Sammendrag
I dette forprosjektet har Møreforsking Molde beskrevet dagens opplegg for innsamling av
husholdningsavfall i de kommunene i Møre og Romsdal som utgjør de to interkommunale
selskapene Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR) og Romsdalshalvøya
Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR). Sammen dekker NIR og RIR de aller fleste av
kommunene på Nordmøre og i Romsdal. Bakgrunnen for forprosjektet er et ønske fra RIR og NIR
om å få undersøkt mulighetene for en mer effektiv logistikk via et tettere samarbeid mellom de to
selskapene. I forprosjektet inngår derfor også beskrivelser av mulige modeller og løsningsmetoder
for planlegging av ruter og lokalisering av omlastingssteder.
Verdikjeden for husholdningsavfall kan deles opp i tre deler: innsamling, behandling på
omlastingssted og nedstrøms logistikk. Forprosjektet fokuserer det på de to første, opplegget for
videretransport og avsetning av avfall blir beskrevet kort.
Det er ganske sikkert at muligheter for effektivisering er til stede, rapporten peker på noen
muligheter i så måte. Det er vanskelig å tallfeste innsparingspotensialet uten å gjøre et
omfattende arbeid, men et hovedfunn i forprosjektet er at det vil være mest å hente ved å
effektivisere innsamling av avfall. En skisse til hvordan et hovedprosjekt kan planlegges er også
tatt med i rapporten.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
  • Møreforsking
  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics
År
Forlag
Møreforsking Molde AS
Hefte nr.
1305
ISBN
978‐82‐7830‐185‐2
Eksterne ressurser