Til hovedinnhold
Norsk English

Utfall av Trollheim kraftverk i april 2012. Effekter på fiskebestandene i Surna

Sammendrag

På grunn av et uhell stanset Trollheim kraftverk i Surna mandag 9. april 2012 kl. 13:13. Utfallet førte til at vannføringen nedstrøms kraftverket falt fra 43 til 9 m3/s i løpet av to til tre timer, og vannføringen forble lav (9-13 m3/s) i om lag 12 timer. Dette førte til at store deler av elvestrek-ningen fra kraftverket og ned til Øye Bru ble tørrlagt (ca 25 % av vanndekt areal før utfallet). Modellsimuleringer tyder på at vannstanden over store deler av strekningen sank med en has-tighet på 20-30 cm/time over hele utfallsperioden. I følge våre estimater døde i størrelsesorden 15 400 lakseyngel (klekket i 2011) og 1500 eldre laksunger av stranding under utfallet. I smolt-ekvivalenter gir dette et tap på om lag 4700 laksesmolt fordelt over perioden 2012-2014. Dette utgjør om lag 11 % av forventet smoltproduksjon nedstrøms kraftverket i samme periode. Smoltproduksjonen nedstrøms kraftverket utgjør sannsynligvis mindre enn 1/3 av den totale smoltproduksjonen av laks i Surna. I følge våre estimater førte hendelsen også til at i størrel-sesorden 10 900 aureyngel (klekket i 2011), og et ukjent antall eldre aureunger døde. Kon-sekvensene for aurebestanden var trolig sterkere enn for laks. Alle estimatene er usikre.
Basert på undersøkelser av dødelighet av rogn og plommesekkyngel i gytegroper i etterkant av utfallet er det sannsynlig at tørrlegging av gytegroper førte til noe ekstra dødelighet av plom-mesekkyngel i groper som var gytt relativt grunt. Dette så ut til i første rekke å ha rammet sjø-aure.
Selv om utfallet i april isolert sett trolig ga en relativt liten stranding av fisk, er denne typen utfall uheldig for fiskebestandene.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ola Ugedal
  • Håkon Sundt
  • Nils Arne Hvidsten
  • Bjørn Ove Johnsen
  • Eva Marita Ulvan
  • Peggy Zinke

Institusjon(er)

  • Norsk institutt for naturforskning
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2013

Forlag

Norsk institutt for naturforskning

Hefte nr.

922

ISBN

978-82-426-2526-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin