Til hovedinnhold

SalmonInsight

SalmonInsight

SalmonInsight skal skape ny kunnskap og teknologi som vil forbedre velferd og redusere stress i lakseproduksjon.

SalmonInsight illustration

Formål

SalmonInsight er et fireårig forskningsprosjekt hvor hovedformålet med er å finne ny kunnskap om hvordan fysiologi og stress i laks gjenspeiles i observerbare atferdsuttrykk. Dette vil danne grunnlag for å utvikle fremtidige løsninger for sanntidsovervåking av laks i merd under produksjon.

Den totale dødeligheten gjennom tilvekstfasen i oppdrett av Atlantisk laks kan være opptil 19%. Dette er uakseptabelt ettersom høy dødelighet kan bety at fisken lider under produksjonen i tillegg til at det er en stor økonomisk kostnad for oppdretteren.

Overvåkning av stress hos laks

Det første trinnet i å forbedre denne situasjonen er å overvåke fysiologi og stress hos laks under krevende operasjoner (f.eks. trenging) og under normal produksjon for å identifisere under hvilke forhold fisken utviser økt stressnivå. Utvikling av teknologier for å skaffe slike data krever kunnskap om hvordan fysiologi og stress hos laks gjenspeiles i data som er mulige å overvåke elektronisk ved hjelp av moderne sensorer.

SalmonInsight vil forsøke å svare på disse spørsmålene gjennom laboratorieeksperimenter hvor fisk blir utsatt for simulerte trengningsoperasjoner, og situasjoner som etterlikner forholdene i en produksjonsmerd i normal drift. I disse forsøkene vil fysiologiske data samles samtidig med data som er mulige å samle i sanntid i merder ved hjelp av moderne sensorer.

Dataene vil bli brukt til å utvikle nye løsninger for online overvåkning av stress og fysiologi i merder som vil bli verifisert i en feltstudie i en kommersiell merd.

Samarbeidspartnere

Prosjektpartnerne i SalmonInsight er verdensledende innen sine respektive fagområder, og vil samarbeide om å skape ny kunnskap og teknologi som vil forbedre velferd og redusere stress i lakseproduksjon.

Publisert mandag 17. desember 2018
920 48 152

Prosjektvarighet

2018 - 2022

Budsjett: 10 mill. NOK
Finansieres av
Norges Forskningsråd