Til hovedinnhold

Intelligent monitoring of drilling operations in sensitive environments (INDORSE)

Intelligent monitoring of drilling operations in sensitive environments (INDORSE)

INDORSE er et treårig forskerprosjekt finansiert av PETROMAKS2-programmet i Forskningsrådet. Partnerne i prosjektet er SINTEF Ocean, SINTEF Digital og NTNU AMOS.

Kontrollerte utslipp av borekaks og slam til havet er ofte en nødvendig del av boreoperasjoner. Det er viktig å minimere risikoen for skade på sensitive arter, eksempelvis kaldtvannskoraller og svamp, som kan bli eksponert for materialet som slippes ut. Overvåking av hvordan materialet transporteres i vannet, og etter hvert ned på havbunnen, er nødvendig for å vurdere miljøkonsekvensene av denne typen operasjoner. Strømvarsler og matematiske modeller spiller en viktig rolle i miljøovervåking, men sanntids målinger er nødvendig for å korrigere for avvik i modellene. Faste sensorinstallasjoner er kostbare å plassere ut og vedlikeholde, og gir bare målinger på faste punkt eller profiler for variabler som vannstrøm, partikkeltetthet og –størrelsesfordeling. I de senere årene har autonome undervannsfarkoster (AUVer) blitt et godt alternativ, gjennom at de gir mulighet for adaptive målinger, hvor enhetene flytter seg til stedene hvor de viktigste målepunktene finnes. AMOS-senteret for fremragende forskning ved NTNU forsker bredt på bruken av autonome enheter og adaptiv måling for industrielle formål.

Prinsippskisse av overvåkningssystemet for boreoperasjoner som behandles i INDORSE-prosjektet.

INDORSE-prosjektet vil utvikle kunnskapen vi har om bruk av AUVer for intelligent måling av strømmer og partikkelfordelinger i vannet, og vil teste nye partikkelsensorer og akustisk undervannskommunikasjon for dette formålet. Resultatet vil være at mer effektive oppsett for miljøovervåking kan brukes for fremtidige boreoperasjoner for å redusere risikoen for negative miljøeffekter.

Publisert 29. mars 2017

Prosjektvarighet

2017 - 2020