Til hovedinnhold

Intelligent monitoring of drilling operations in sensitive environments (INDORSE)

Intelligent monitoring of drilling operations in sensitive environments (INDORSE)

Publisert 29. mars 2017

INDORSE er et treårig forskerprosjekt finansiert av PETROMAKS2-programmet i Forskningsrådet. Partnerne i prosjektet er SINTEF Ocean, SINTEF Digital og NTNU AMOS.

Kontrollerte utslipp av borekaks og slam til havet er ofte en nødvendig del av boreoperasjoner. Det er viktig å minimere risikoen for skade på sensitive arter, eksempelvis kaldtvannskoraller og svamp, som kan bli eksponert for materialet som slippes ut. Overvåking av hvordan materialet transporteres i vannet, og etter hvert ned på havbunnen, er nødvendig for å vurdere miljøkonsekvensene av denne typen operasjoner. Strømvarsler og matematiske modeller spiller en viktig rolle i miljøovervåking, men sanntids målinger er nødvendig for å korrigere for avvik i modellene. Faste sensorinstallasjoner er kostbare å plassere ut og vedlikeholde, og gir bare målinger på faste punkt eller profiler for variabler som vannstrøm, partikkeltetthet og –størrelsesfordeling. I de senere årene har autonome undervannsfarkoster (AUVer) blitt et godt alternativ, gjennom at de gir mulighet for adaptive målinger, hvor enhetene flytter seg til stedene hvor de viktigste målepunktene finnes. AMOS-senteret for fremragende forskning ved NTNU forsker bredt på bruken av autonome enheter og adaptiv måling for industrielle formål.

Prinsippskisse av overvåkningssystemet for boreoperasjoner som behandles i INDORSE-prosjektet.

INDORSE-prosjektet vil utvikle kunnskapen vi har om bruk av AUVer for intelligent måling av strømmer og partikkelfordelinger i vannet, og vil teste nye partikkelsensorer og akustisk undervannskommunikasjon for dette formålet. Resultatet vil være at mer effektive oppsett for miljøovervåking kan brukes for fremtidige boreoperasjoner for å redusere risikoen for negative miljøeffekter.

Seniorforsker

Prosjektvarighet

2017 - 2020