Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS)

Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS)

Dette prosjektet har bidratt til å belyse hvordan vurdering stimulerer til læring og hva som kjennetegner ulike klasseromspraksiser når vurdering brukes som grunnlag for læring. Prosjektet hadde som formål å studere vurderingspraksiser i fagene norsk, engelsk, matematikk og kroppsøving, i grunnskolen og i Vg1 i videregående opplæring. Hovedproblemstillingen vi søkte å besvare var: "Hvordan kommer skoleeieres, skolelederes og læreres vurderingskompetanse til uttrykk gjennom fortolkninger, forståelser og praksiser?"

Foto: iStock

FIVIS-prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og SINTEF på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Prosjektet besto av tre delprosjekter. I første fase av prosjektet har vi sett nærmere på to hovedaspekter; de intensjoner som ligger bak endringen i synet på vurdering i norsk skole, og de forståelser som aktørene i skolefeltet har av disse intensjonene og av vurderingens rolle mer generelt. Dette ga et godt grunnlag for andre fase av prosjektet, der målet var å dykke dypere ned i de prosesser og praksiser som utspiller seg i skolen. I siste og avsluttende fase av prosjektet dreide fokuset mer mot elevenes læringsprosesser og læringsutbytte.

NTNU var prosjekteier, og SINTEF bidro i hovedsak med kvantitative analyser i tillegg til øvrig deltakelse.

Publisert 18. mars 2013
Forsker

Prosjektvarighet

01.10.2011 - 01.09.2014