Til hovedinnhold
Norsk English

CO2-fangst-og-lagring i Midt-Norge

En ny industriklynge skal undersøke muligheter og utfordringer knyttet til CO2-fangst-og-lagring (også kjent som CCS) for bedrifter i Midt-Norge.

Kontaktperson

Felles infrastruktur vil gjøre det mulig for midt-norsk industri å lage lavutslippsprodukter med redusert kostnad, sammenlignet med om hver industriaktør skulle håndtere transport til CO2-lager på egen hånd.

CCS som teknologi og løsning er internasjonalt løftet frem som en viktig bidragsyter for å nå globale klimamål og bidra til negative utslipp. Norge har ambisiøse klimamål, og sentrale industribedrifter i Midt-Norge har som mål å redusere sine CO2 utslipp.

Flere utfordringer må løses før vi er i mål. Sektoren er så ny at det økonomiske og regulatoriske rammeverket er mangelfullt, og det er ikke enkelt å bygge en bærekraftig forretningsmodell, noe som gjør det vanskelig for industrien å ta langsiktige beslutninger om å satse på CCS. I tillegg er de industriene med størst potensiale for CO₂-kutt i Midt-Norge spredd utover en stor region, noe som er grunnen til at logistikk er et viktig tema for klyngen. Samarbeid om disse områdene er viktig for å undersøke om det fins synergier som kan bidra til å muliggjøre realisering av CCS.

CCS Midt-Norge har gjennomført følgende:

  • Kartlegging av forutsetningene hos industriaktørene i Midt-Norge for å levere CO2 til en felles infrastruktur
  • Utvikling og analyse av alternative CO2-verdikjeder for å belyse fordelen med en felles infrastruktur
  • Identifisering av ikke-tekniske forhold som er av felles interesse for medlemmene i klyngen hvis CCS skal kunne realiseres i regionen
  • Kommunikasjon med interessenter for å bidra til bedre forankring og realisme rundt CCS i Midt-Norge som region

Partnerne i CCS Midt-Norge representerer utslipp av omtrent 1,5 millioner tonn/år CO₂.

Industripartnere i denne første fase av klyngesamarbeidet (2021-2023) har vært:

Statkraft Varme har vært prosjekteier og SINTEF Energi har vært prosjektleder og forskningspartner.

Prosjektet er delfinansiert av CLIMIT - et nasjonalt program som gir økonomisk støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon av CCS-teknologier. Arbeidet med fase 1 startet våren 2021 og ble avsluttet våren 2023.

Bak klyngesamarbeidet ligger en forstudie utarbeidet av SINTEF i 2020 på vegne av Trondheim Kommune, for å lære mer om CCS som et verktøy for å nå deres klimamål. Samtidig ønsket kommunen å forstå sin rolle som tilrettelegger for CCS både når det gjelder Statkraft Varmes avfallsforbrenningsanlegg på Heimdal og ellers i regionen utenfor kommunens grenser. En konklusjon fra forstudien var at det var hensiktsmessig å etablere et prosjekt med en industriklynge av aktører for samarbeid og erfaringsutveksling rundt CCS.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023