Til hovedinnhold
Norsk English

Nødstopp og varsling for økt sikkerhet i kystfiskeflåten

​Kystfiskere er særlig utsatt for ulykker og yrkesdød. Ved “mann over bord”-ulykker vil en elektronisk nødstopp hindre framdrift av fartøy og gjøre det enklere å ta seg om bord. Varsling ved mann over bord vil ytterlige øke sjansen for tidlig respons fra fartøy i nærheten, redningsselskap og nødetater.

Kontaktperson

Fiskebåt til kai

Bakgrunn

I en ny rapport om ulykker i teinefiske, tilrår Statens havarikommisjon for transport at Sjøfartsdirektoratet vurderer å innføre krav til nødstoppanordning for fremdrift på fiske- og fangstfartøy under 15 meter.
 
Sjøfartsdirektoratet ser at det er behov for kunnskap om eksisterende system, samt kunnskap om hvilke krav som bør stilles til et system for fiskeflåten. Disse kravene må basere seg på forutsetninger og behov hos fiskere og andre interessegrupper, og må utredes med tanke på kostnader og øvrige konsekvenser for næringen.
 
Prosjektet er relatert til FHF sin handlingsplan for 2020, satsningsområde HMS. Arbeidet søker å redusere risiko for tap av menneskeliv i fiskeflåten ved å utvikle tiltak som styrker sikkerheten i kystfiskeflåte. 

Hovedmål

Å utarbeide anbefalinger til en standardisert løsning for nødstopp og varsling til nødetat i kystfiskeflåten. 

Delmål

  • Kartlegge styrker og svakheter ved relevante system for nødstopp som finnes på markedet i dag.
  • Kartlegge eksisterende løsninger for varsling ved “over bord”-ulykker.
  • Beskrive forutsetninger og behov for nødstopp og varsling til nødetat i kystfiskeflåten.
  • Estimere hvilke økonomiske og administrative konsekvenser et eventuelt lovpålagt krav kan medføre for næringen.

Forventet nytteverdi

​På kort sikt gir prosjektet et kunnskapsgrunnlag som kan legges til grunn for å utvikle en løsning for nødstopp og varsling til nødetat for kystfiskeflåten. Krav til nødstopp for fiskefartøy under 15 meter anbefalt som et sikkerhetstiltak av Statens havarikommisjon for transport.
 
Nytteverdien på lang sikt er å hindre tap av menneskeliv, ved at antall fiskere som omkommer som følge av over bord ulykker reduseres. Et kvalitetssikret nødstoppsystem med varsel til kvalifisert vaktsentral (24/7), som kan verifisere signalene og varsle redningsinstanser/HRS, vil også være aktuelt for andre kategorier næringsfartøy og fritidsfartøy. ​

Sluttrapport

Les sluttrapporten til Nødstopp og varsling på lenken her.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

29.06.2020 - 31.12.2020

Budsjett:
FHF: 500 000
Sjøfartsdirektoratet: 70 000