Til hovedinnhold
Norsk English

LowPass – Fremtidige lavutslipp passasjerskip

Utvikling av innovative designmetoder for lavutslipps hotellfasiliteter på passasjerskip.

Kontaktperson

Forskningsområdene i LowPass, som fører an mot nullutslipps hotelldrift på passasjerskip.
Forskningsområdene i LowPass, som fører an mot nullutslipps hotelldrift på passasjerskip.

Industrien knyttet til cruise- og passasjerskip er en viktig verdiskaper i Norge. Annethvert skip som produseres her til lands er passasjerskip. Vi er også en viktig internasjonal leverandør av miljøvennlige skipsdesign og –teknologier. Det er likevel utfordringer knyttet til reduksjon av skipenes utslipp og energibehov. For å kunne vedlikeholde sitt konkurransefortrinn, må designere og operatører ta i bruk ny teknologi og implementere innovative løsninger som kutter skipenes klimaavtrykk. I denne sammenhengen er det et stort behov for FoU-aktiviteter knyttet til en mer integrert tilnærming for skipsdesign. Det er også et behov for å utvikle energibesparende teknologier for den maritime industrien.

Future Low-Emission Passenger Ships (LowPass) er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, NTNU, Fosen Design & Solutions, og Color Line Marine. Prosjektets hovedambisjon er å redusere energibruken knyttet til hotellsystemer ombord på passasjerskip, ved hjelp av innovative teknologiløsninger. Lowpass ønsker videre å analysere mulighetene for å gjøre hotellfasilitetene ombord selvforsynte med energi. . Dette vil føre til en betydelig reduksjon i både klimagassutslipp og kostnader knyttet til hotelsystemene.

En energikrevende industri

Industrien rundt cruiseskip er svært energikrevende, og energibehovene dekkes i dag for det meste av fossile brensler. Dette medfører et stort karbonavtrykk per passasjer. I tillegg medfører det også lokal luftforurensing, som er skadelig for både miljøet og folkehelsen.

I overgangen mot grønnere passasjerskip har utviklingen som regel fokusert på nye fremdriftssystemer basert på flytende naturgass (LNG) eller batteribaserte hybridsystemer. Hotelldriften på skipene, som også inkluderer skipets temperaturregulering og varmtvannsproduksjon, står for omtrent førti prosent av den samlede energibruken ombord. Det er derfor avgjørende å utvikle disse systemene når cruiseskipsektorens klimagassutslipp skal reduseres mot nullutslipp. En annen utfordring, er å integrere energibruken fra både fremdrifts- og hotellsystemet. For å begrense bruken av drivstoff, må alt varmetap fra fremdriftssystemet gjenbrukes som energi til hotellsystemet.

Energieffektive hotellfasiliteter

Lowpass-prosjektet har som mål å utvikle en ny metodikk for å designe hotelsystem ombord på passasjerskip. Prosjektet skal undersøke passive løsninger for energisparing innenfor skipets designrammer, deriblant isolering og effektiv bruk av solenergi. I tillegg vil det benyttes varmepumper og termisk energilagring, som effektivt skal gjenvinne varmetap fra fremdriftssystemet. Dette skal optimalisere energitilførselen ombord. For å muliggjøre denne forskningen, skal det utvikles dynamiske simuleringsmodeller for passasjerskip.

Forskningen som gjøres i LowPass skal bidra til reduksjon i passasjerskips energibruk, så vel som å optimalisere gjenbruken av energitapet ombord. Designmetodene og simuleringsmodellene som utvikles vil muliggjøre videre forbedringer i både drift og design av nåværende, så vel som fremtidige passasjerskip. Alt i alt skal prosjektet sikre betydelige bidrag til nullutslipps hotellfasiliteter på passasjerskip og muliggjøre fremtidig energigenererende drift av skipene.

Prosjekteier:

Industripartner:

Forskningspartnere:


LowPass er et Innovation Project for the Industrial Sector (IPN), støttet av Norsk forskningsråd gjennom MAROFF-programmet. 


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024