Til hovedinnhold
Norsk English

ArmsRACE2

Undersøkelser av vertikalfordeling av lakselus (Lepeophtheirus salmonis - Krøyer, 1837) kopepoditter på oppdrettsanlegg

Kontaktperson

Fisk under vann

Kunnskap om atferd og vertikalfordeling hos det infeksiøse stadiet av lakselus er nødvendig for at laksenæringen skal kunne iverksette målrettede og effektive tiltak mot lusepåslag. For eksempel vil dybdefordelingen av infeksiøse kopepoditter være avgjørende for hvor dypt et luseskjørt må være for å fungere tilfredsstillende. 

Kunstige undervannslys blir brukt på mange matfiskanlegg for å øke fôringsaktivitet og vekst hos laksen. De planktoniske livsstadiene av lakselus blir normalt tiltrukket av lys, og dette bør tas med i vurderinger av plassering og farge på lyset for å unngå at undervannslysene bidrar til økt smittepress. Kunnskap om hvordan lakselusen tiltrekkes til ulike lyskvaliteter kan også brukes til å optimalisere lysfeller for å fjerne lakselus.

I dette prosjektet skal vi plassere kopepoditter av lakselus i et lukket 12-meter langt gjennomsiktig rør som plasseres vertikalt i sjøen inne i en laksemerd. Røret er passert i en rigg utstyrt med et silhuett-kamera montert på en motorisert slede for å telle lus samt lys-, dybde- og temperatursensorer. Denne riggen gjør det mulig å observere vertikalfordelingen av kopepoditter uten at de påvirkes av strømforhold. Lusene vil bli eksponert for de rådende temperatur og lysforhold mens vertikalfordelingen registreres automatisk i hele rørets lengde hvert 30. minutt ved hjelp av det bevegelige kameraet og datarutiner basert på objekt-gjenkjenning (maskinsyn). Dybdefordeling registreres over flere dager og tolkes i forhold til registrerte variasjoner i lys, temperatur, og hvor dypt fisken står i anlegget.

Prosjektet vil gi økt kunnskap om kopepodittenes naturlige atferd og døgnvandrinsmønster i og rundt oppdrettsanlegg som på sikt vil kunne bidra til å kunne øke presisjon og effekt av forebyggende tiltak mot lakselus. 

Mål 

Hovedmålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om vertikalfordeling av det infeksiøse stadiet hos lakselus (Lepeophtheirus salmonis) i vannmassen rundt matfiskanlegg i relasjon til dags- og undervannslys. 

Delmål

  • Beskrive vertikalvandrings-mønster og dybdefordeling av lakselus-kopepoditter i oppdrettsanlegg.
  • Undersøke om spesifikke lyskvaliteter kan brukes til å øke selektivitet av lysfeller
  • Skaffe data som kan bidra til å øke effektiviteten av skjermingsteknologier mot luspåslag slik som luseskjørt. 

 Relevant lesestoff

  • Kvæstad, B., Nordtug, T., & Hagemann, A. (2020). A machine vision system for tracking population behavior of zooplankton in small-scale experiments: a case study on salmon lice (Lepeophtheirus salmonis Krøyer, 1838) copepodite population responses to different light stimuli. Biology open, 9(6). https://bio.biologists.org/content/9/6/bio050724.abstract

  • Nordtug, T., Kvæstad, B., & Hagemann, A. Responses and preferences of salmon louse (Lepeophtheirus salmonis Krøyer 1836) copepodids to underwater artificial light sources. Aquaculture, 532, 736036. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848620305159
  •  
  • Jevne, Lone S., Margrete S. Øvrelid, Andreas Hagemann, Nina Bloecher, Kristine B. Steinhovden, Anna S. Båtnes, Yngvar Olsen, and Kjell I. Reitan. "Biofouling on salmon pen nets and cleaner fish shelters does not harbor planktonic stages of sea lice." Frontiers in Marine Science 7 (2020): 727. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00727/full

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2022