Til hovedinnhold
Norsk English

Utenlandsk informasjonspåvirkning og det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

I lys av dagens sikkerhetspolitiske klima har informasjonspåvirkning utviklet seg til å bli en stor utfordring for demokratiske prosesser. Prosjektet innebærer en kartlegging og analyse av eventuelle målrettede forsøk på informasjonspåvirkning fra utenlandske aktører i forbindelse med lokalvalget 2019. Formålet er å styrke kunnskapsgrunnlaget hos ansvarlige myndigheter.

Kontaktperson

Påvirkning av valg har vært et betydelig internasjonalt tema siden den omfattende russiske påvirkningen av presidentvalget i USA i 2016 ble kjent. På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), søker prosjektet å kaste lys over mulige internasjonale informasjonsaktiviteter i en norsk kontekst. Dette innebærer en kartlegging av eventuell internasjonal informasjonspåvirkning som blir spredd over Internett med sikte på en analyse av eventuelle utenlandske påvirkningskampanjer rettet mot Norge eller det norske valget.

Målet er å bidra til økt innsikt og forståelse om rollen til utenlandske aktører og behovet for beredskapstiltak rettet mot slike aktører. Temaet knytter seg opp til samfunnssikkerhet som er et strategisk satsningsområde i SINTEF.

Prosjektet krever innhenting av data om aktivitet på digitale plattformer, samt en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ analyse. SINTEF leder prosjektet og bidrar med avansert dataanalyse, samt samfunnsvitenskapelig kompetanse.

I dette prosjektet samarbeider SINTEF med Melanie Magin (NTNU), Geir Hågen Karlsen (Karlsen Consulting) og Petter Bae Brandtzæg (UiO). De bidrar blant annet med sentral kunnskap om nye og tradisjonelle medier, sosiale mediers rolle i politisk kommunikasjon og påvirkningsoperasjoner fra internasjonale aktører.

Les rapporten her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/pa-leting-etter-utenlandsk-informasjonspavirkning/id2686450/

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

13.08.2019 - 14.11.2019

Kontaktpersoner