Til hovedinnhold
Norsk English

Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet

Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet" er et forskningsprosjekt der formålet er å fremskaffe ny kunnskap om verneombudets rolle, utfordringer og muligheter knyttet til deres deltakelse i sikkerhetsarbeidet i bygg- og anleggsprosjekter (BA-prosjekter).

Prosjektet vil gi innsikt i hvordan man benytter kompetansen til verneombudene i gjennomføringen av ulike sikkerhetsaktiviteter, og om dagens praksis sikrer en reell medvirkning fra de ansatte når det gjelder beslutninger som påvirker sikkerheten på arbeidsplassen.

Resultatene fra prosjektet vil kunne bidra med kunnskap som verneombud og regionale verneombud (RVO) kan nyttiggjøre seg i sitt arbeid. Kunnskapen vil også kunne brukes i opplæring av verneombud.

Prosjektet startet med en litteraturgjennomgang høsten 2018, etterfulgt av kartlegging av muligheter og utfordringer gjennom intervjuer og observasjoner i et antall case-prosjekter i 2019. Prosjektet vil resultere i anbefalinger for bedre utnyttelse av verneombudenes rolle og kompetanse.

Det legges til rette for god dialog med medlemsbedriftene i SIBA-forum , inkludert de regionale verne¬ombudene. Hver medlemsbedrift stiller med én representant i prosjektets styrings¬gruppe. Denne gruppa vil derfor få tilgang til oppdatert kunnskap, samt være med på å gi føringer for aktivitetene i prosjektet underveis. Medlems¬bedriftene og de regionale verneombudene vil få innsikt i dagens praksis og potensielle forbedrings¬muligheter.

Prosjektet finansieres av RVO-fondet, og gjennomføres av SINTEF/NTNU, i nært samarbeid med aktører i næringen.

Se SIBA-nettsiden for mer informasjon om prosjektet: https://sikkerhet-ba.no/verneombudets-rolle/

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2020