Til hovedinnhold
Norsk English

DiTail

Økende behov for metaller og mineraler verden over medfører miljøutfordringer. Moderne gruvedrift krever gode og langsiktige løsninger for deponering av restavfall i form av gråberg og finkornet masse.

Kontaktperson

Deponering av gruveavgang i sjø er kostnadseffektivt og en mye brukt metode i Norge. Sjødeponering av gruveavgang er imidlertid kontroversielt, og kan medføre spredning av partikler som kan være skadelige for vannlevende organismer.

Stress som følge av påvirkning av partikulært materiale vil ikke nødvendigvis være dødelig for organismer i vannsøylen, men kan påvirke energibalansen og medføre mindre tilgjengelig energi til utvikling, vekst og reproduksjon. Tidlige livsstadier til plankton-levende dyr som hoppekreps (Calanus), og egg og larver av fisk er spesielt sensitive for stress da de trenger mye energi til utvikling og vekst.

I dette prosjektet vil vi evaluere sensitiviteten hos ulike livsstadier av hoppekreps og torsk for finkornet gruvemasse, for å utvikle modeller som vil si noe om hvor utsatt dyrene er for gruveavgang. Modellene vil så kunne brukes til å prediktere hvor skadelig sjødeponi er for planktoniske organismer som hoppekreps og fiskelarver i norske fjorder.

Samarbeidspartnere

  • Nord Universitetet (prosjektleder)
  • SINTEF Ocean
  • NTNU
  • BioTrix
  • DEBtox research
  • University of Chile

Project ledelse

  • Pål Olsvik (NordUniversity)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2018 - 31.12.2020

DiTail er finansert av Norsk forskningsrådet (NFR)