Til hovedinnhold
Norsk English

Veikart for CO2-håndtering fra regional prosessindustri i Nordland

SINTEF Helgeland har i samarbeide med SINTEF Materialer og kjemi utarbeidet et veikart for prosessindustrien i Nordland. Det er blitt foretatt en oppsummering av hvilke muligheter som finnes både for bruk og for lagring av CO2.

Norge har gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til en reduksjon i CO2-utslipp. Norsk Industri vil ta sin andel av denne forpliktelsen. I 2016 ble det laget et "Veikart for prosessindustrien. Økt verdiskapning med nullutslipp".

Dette prosjektet har sett på hva som er mulig for prosessindustrien i Nordland.

Målet har vært

  • Å lage et regionalt veikart
  • Kartlegge nå situasjon på bl.a mengde og kvalitet av CO2 som produseres på den enkelte bedrift
  • Kartlegge mulighetsrom som finnes
  • Sette prosessindustrien i Nordland i en sentral posisjon for videre utviklingsløp
  • Kilde/utgangspunkt for nye prosjekter for CO2-håndtering koblet til økt verdiskapning
  • Skape en referanse/veikart til nytte for partnerne

Det er blitt foretatt en oppsummering av hvilke muligheter som finnes både for bruk og for lagring av CO2.

Konklusjonene fra dette veikartet er at mulighetene til fangst varierer fra bedrift til bedrift. For noen bedrifter er konsentrasjonen av CO2 i avgassen så høy at den ligger godt til rette teknologisk for CO2-fangst, mens det for andre bedrifter er hele eller deler av avgassen så fortynnet at den ikke er egnet for CO2-fangst ut fra dagens teknologi. Fangst av CO2 er energikrevende. Grad av tilgjengelig spillvarme vil være avgjørende for hvor mye CO2 som kan fanges opp.

Fra industriens sin side blir det påpekt at myndighetenes insentiver vil være viktige for å kunne ta de rette valgene samt ta de økonomiske belastningene som CO2-håndtering vil påføre bedriftene.

Det arbeides nå med et forslag til et forprosjekt til Gassnova. De har med bakgrunn i dette prosjektet utfordret bedriftene i regionen til å komme med en søknad på et prosjekt der man går videre med de funn som er gjort i denne rapporten.

Til sammen åtte bedrifter har vært med å støttet prosjektet. I tillegg har Nordland Fylkeskommune bidratt med midler.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2017

Norsk Industri sier om veikartprosjektet:

"Prosessindustrien står sterkt i Nordland. Virksomhetene er viktige lokalt og nasjonalt. De er langt fremme når det gjelder teknologiutvikling. Deres "veikart for CO2-håndtering fra regional prosessindustri i Nordland" komplementerer i høyeste grad det nasjonale "Veikart for prosessindustrien" som Norsk Industri utarbeidet tidligere i år. Dette veikartet viser hvordan klimagassutslippene fra norsk prosessindustri kan gå i null i 2050. Prosessindustrien utgjør en viktig del av norsk verdiskaping og står for omfattende eksportverdier levert fra industribedrifter over hele landet. Bedriftene i Nordland er store aktører i denne sammenheng og vi samarbeider tett med dem, om teknologiutvikling og øvrige rammebetingelser."

Finn Langeland, kommunikasjonsdirektør, Norsk Industri