Til hovedinnhold
Norsk English

SKJERMTEK

Luseskjørt som ikke-medikamentell metode for forebygging og kontroll av lakselus – Utvikling av kunnskap om miljøforhold for økt effekt og redusert risiko.

Kontaktperson

Luseskjørtkompendiet finner du her.

Flere og flere oppdrettere bruker nå luseskjørt til forebygging og kontroll av lakselus. For å oppnå best mulig effekt, samt redusere risiko forbundet med fiskehelse og anleggsintegritet er det viktig å planlegge med bruk av skjørt før montering av nye oppdrettsanlegg og utsett av fisk. SKJERMTEK foreslår generisk rettet forskning for å øke kunnskapen om oksygennivå, belastninger på fortøyning og utvikling av AGD og algeansamlinger, samt vannstrøm og hydrografi i og rundt merder og forskjeller mellom lokaliteter.

Mål

Hovedmålet for prosjektet er å frembringe kunnskap om lokalitetsavhengige forhold for å øke effekt av luseskjørt som ikke-medikamentell metode for forebygging og kontroll av lakselus, og samtidig redusere risiko knyttet til fiskehelse og anleggsintegritet.

Delmål

  1. Undersøke hvordan anleggets omgivelser og oseanografis-ke forhold, spesielt vannstrøm, bølger og hydrografi, samt topo-grafi påvirker effekten av skjørtet med hensyn til å skjerme mot lakselus. 
  2. Undersøke hvordan krefter i anlegget blir påvirket av skjørt i ulike materialer og dybder, samt vannstrøm og bølger.
  3. Undersøke om, og i hvor stor grad, alger ansamles innen-for skjørtvolumet i forhold til omgivelsene, og hvordan dette på-virker oksygennivå og gjellehelse hos fisken.
  4. Studere oksygennivå i merder med skjørt og se dette i forhold til vannkvalitet i omgivelsene, fiskens posisjon, samt skjørtmateriale og –dybde.

Prosjektet vil øke kunnskap rundt skjørt som en metode for forebygging og kontroll av lakselus med minst mulig håndtering av laksen, herunder dokumentasjon av effekt på lakselus og fiskevelferd. Prosjektet vil være et viktig bidrag til å realisere det nasjonale løftet på lakselus i 2017, og bidra til å redusere risiko og på den måten skape trygghet hos oppdretterne når det gjelder bruk av luseskjørt.

Forventet nytteverdi

Kunnskapen utviklet i SKJERMTEK vil kunne brukes inn i planleg-ging med for eksempel valg av skjørtdybde og -materiale, både på lokalitets- og merdnivå. Lokalitetstilpasning av løsningen vil kunne øke effekten i forhold til kontroll av lakselus, samtidig som risiko knyttet til fiskehelse og anleggsintegritet blir redusert. Det-te vil skape trygghet hos oppdretterne og videre føre til økt bruk av luseskjørt i næringen. For teknologileverandørene vil kunnska-pen kunne brukes til utvikling av enda bedre løsninger.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

10.04.2017 - 30.06.2019

Finansiering:

Prosjektet finansieres av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).