Til hovedinnhold
Norsk English

Intelligent monitoring of drilling operations in sensitive environments (INDORSE)

INDORSE er et treårig forskerprosjekt finansiert av PETROMAKS2-programmet i Forskningsrådet. Partnerne i prosjektet er SINTEF Ocean, SINTEF Digital og NTNU AMOS.

Kontaktperson

Prosjektbeskrivelse

Kontrollerte utslipp av borekaks og slam til havet er ofte en nødvendig del av boreoperasjoner. Det er viktig å minimere risikoen for skade på sensitive arter, eksempelvis kaldtvannskoraller og svamp, som kan bli eksponert for materialet som slippes ut. Overvåking av hvordan materialet transporteres i vannet, og etter hvert ned på havbunnen, er nødvendig for å vurdere miljøkonsekvensene av denne typen operasjoner. Strømvarsler og matematiske modeller spiller en viktig rolle i miljøovervåking, men sanntids målinger er nødvendig for å korrigere for avvik i modellene. Faste sensorinstallasjoner er kostbare å plassere ut og vedlikeholde, og gir bare målinger på faste punkt eller profiler for variabler som vannstrøm, partikkeltetthet og –størrelsesfordeling. I de senere årene har autonome undervannsfarkoster (AUVer) blitt et godt alternativ, gjennom at de gir mulighet for adaptive målinger, hvor enhetene flytter seg til stedene hvor de viktigste målepunktene finnes. AMOS-senteret for fremragende forskning ved NTNU forsker bredt på bruken av autonome enheter og adaptiv måling for industrielle formål.

Prinsippskisse av overvåkningssystemet for boreoperasjoner som behandles i INDORSE-prosjektet.

INDORSE-prosjektet vil utvikle kunnskapen vi har om bruk av AUVer for intelligent måling av strømmer og partikkelfordelinger i vannet, og vil teste nye partikkelsensorer og akustisk undervannskommunikasjon for dette formålet. Resultatet vil være at mer effektive oppsett for miljøovervåking kan brukes for fremtidige boreoperasjoner for å redusere risikoen for negative miljøeffekter.

Aktiviteter og resultater

WP1: Systemteori

Foredrag ved IFAC CAMS (http://ifac-cams2018.com/) 10.-12. september 2018 v/Gunhild Elisabeth Berget: Adaptive Sampling of Ocean Processes Using an AUV with a Gaussian Proxy Model

WP2: Systemmodeller

Modellerte testcase med SINMOD og DREAM har blitt etablert for Haltenbanken (utenfor Midt-Norge) og for Frænfjorden (lokalitet for feltarbeidet oktober 2018). Se beskrivelse i leveranse D2.1 (link).

WP3: Akustiske nettverk

Leveranse D3.2 (link).

WP4: Eksperiment og demonstratorer

Feltforsøkene vil i hovedsak utføres ved hjelp av LAUVene Harald og Fridtjof ved AUR-Lab (NTNU). Et kort notat oppsummerer egenskapene til disse AUVene: D4.1 Memo on AUVs.pdf.

Feltforsøk 1 med hovedfokus på test av akustisk kommunikasjon ble utført 29.-30. mai 2018 ved Trolla i Trondheimsfjorden.

Feltforsøk 2 planlegges i Frænfjorden oktober 2018.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020