Til hovedinnhold
Norsk English

SJØFLO – Sjøegenskaper og forankring til flytende lukkede oppdrettsanlegg

Lukkede anlegg i sjø har i senere tid fått større oppmerksomhet og interesse blant oppdrettsselskaper og i media, blant annet motivert av mulig tilgang til nye konsesjoner. Utvikling og utprøving av lukkede merder har også vært motivert av å få kontroll på luseproblematikken ved å stenge lusa ute fra produksjonsenheten.

Lukket merd
Lukket merd

Det finnes i dag flere leverandører av flytende lukkede merdsystemer på markedet, og de baserer seg på forskjellige typer konstruksjonsmessige konsepter, inkludert form og materialbruk. Lukkede merder i sjø er vesentlig forskjellig fra tradisjonelle notbaserte merdløsninger fra et hydrodynamisk og konstruksjonsmessig perspektiv. Dette innebærer signifikante forskjeller i miljølaster fra bølger og strøm og deres virkning på konstruksjonen.

SJØFLO har mål om å muliggjøre utvikling av sikre konstruksjoner for lukkede oppdrettsanlegg i sjø, ved å øke forståelsen for bølge- og strømbelastninger hos forskningsmiljø og oppdrettere, samt å foreslå retningslinjer for design av slike anlegg. Dette skal oppnås gjennom å kartlegge og klassifisere de konseptene man kjenner for flytende lukket oppdrett per i dag, basert på hydrodynamiske og konstruksjonstekniske egenskaper. Gjennom numeriske beregninger og skalerte modellforsøk av generiske lukkede merdkonstruksjoner skal prosjektet gi økt kunnskap om bølgekrefter og dynamisk respons, inkludert betydning for forankringssystem, for slike konstruksjoner. Prosjektet skal også undersøke trykk- og tetthetsforskjeller i operative og skadede tilstander og hvilke krefter dette påfører lukkede anlegg.

Det legges stor vekt på formidling av forsøksresultater fra prosjektet, bl.a. gjennom arbeidsmøter med relevante aktører fra industri, forvaltning og akademia. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2017

Totalramme: 4 960 000 NOK

Samarbeidspartnere:

- NTNU Institutt for Marin teknikk
- Mastergradstudenter. Veileder - Prof. Trygve Kristiansen

 

Finansieres av FHF - Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond

Illustrasjon lukket merd