Til hovedinnhold
Norsk English

REMOTE – Utvikling av kontrollrom-konsept for fjernoperasjon av oppdrettsanlegg

Stadig flere oppdrettsselskap går i retning av å samordne fôrerne og å kjøre utfôring fra en landbase. Hvordan bør et slikt kontrollrom utformes med tanke på arbeidshverdagen til utfôrerne, for å redusere menneskelige faktorer og hvilke andre funksjoner kan en slik landbase betjene?

Kontaktperson

Regionalt Forskningsfond Nord har bevilget støtte til et prosjekt der JM Hansen, Salmar Nord, Nordlaks, SB Seating, SINTEF Fiskeri og havbruk, NTNU og ACE skal se på hvordan et kontrollrom ideelt sett bør utformes. Og hvordan kan en best legge til rette for å støtte drift og operasjon ute på et oppdrettsanlegg.

En har indikasjoner på at samlokalisering av utfôring vil gi bedre fôringsresultater blant annet fordi en kan innhente beslutningsgrunnlag til å utvikle felles strategier for distribusjon av fôr. En kan fôres etter fiskens optimale sykluser og ikke være styrt av når mannskap er på anlegg. Men en bør samtidig se på hvilke andre verdier en kan hente ut av et kontrollrom.

Det kan være snakk om lange stillesittende økter og en vil også se på det de i dag vet om helse og ytelse, og hvordan mennesket påvirkes av lange økter med stillesitting. En døgnbemannet landbase vil ha muligheten til å utvikle helt nye støttetjenester for eksempel profesjonalisering av beredskapsfunksjoner til ute-arbeiderne.

For å få en god bruk av teknologien kreves det at styringsenheter, informasjonsgivere og kommunikasjonsapparat samles på en gjennomtenkt måte som også er tilrettelagt for simultane bruke.

Prosjektleder Helene Moe ved SINTEF Fiskeri og havbruk

Nøkkeltall

Prosjektstart

04.06.2015