Til hovedinnhold
Norsk English

RACE Strøm på lokalitetsskala

SINTEF Ocean har gjennom en rekke prosjekter utviklet kunnskap om strømforhold i oppdrettsregionene, og forutsetningene for vannbåren smitte mellom lokaliteter.

Kontaktperson

Eksempel på mulig effekt av fisk på strømninger i merd (Illustrasjon: SINTEF)

Lokal strøm ved lokaliteter kan ha stor betydning for spredning av næringssalter og avfall til vannmassene og til bunnen ved lokalitetene. Dessuten kan transporten av lus og agens inn til og ut fra et anlegg være spesielt sensitiv for det lokale strømbildet. Kunnskapen er imidlertid begrenset når det gjelder hvordan havbrukskonstruksjoner – spesielt merder med stor biomasse av fisk med aktiv atferd – virker inn på strømmen helt lokalt og i områdene rundt, se Figur 1.

Målet med det strategiske prosjektet er å fylle dette kunnskapshullet, og videreutvikle modellverktøy for å gi en bedre beskrivelse av dynamikken på denne skalaen.

Prosjektet tar for seg problemstillingen ved hjelp av tre typer verktøy:

  1. Måling av strøm og hydrografi ved flere store målekampanjer i utvalgte posisjoner i og rundt oppdrettslokalitet
  2. Matematisk modellering på stor og liten skala
  3. Fysiske modellstudier

Strømmodeller vil bli utviklet for bedre å beskrive hvordan konstruksjonene påvirker strømmen. Målinger i felt på ACE sine anlegg med biomasse i reell industriskala er avgjørende for å få relevante data for modellvalidering og kalibrering. I tillegg vil de fysiske modellstudiene gi oss eksperimentelle data for hvordan en konstruksjon av flere merder opptrer i et strømfelt, som vil bli sammenlignet med beregnede estimater.

Ved å etablere validerte modeller spesielt tilpasset for å beskrive oppdrettskonstruksjoner og strøm rundt og innenfor oppdrettslokaliteter, vil vi legge til rette for bedre å kunne vurdere mange viktige problemstillinger. Eksempelvis kan transporten av smittestoff, lus, oppløst og partikulært materiale til og fra lokaliteter være sensitiv for strømfeltet nær merdene. Resultatene fra dette arbeidet vil derfor være svært relevant for vurderingen vi kan gjøre av lokale belastninger på miljøet fra de enkelte oppdrettsanleggene, og for den potensielle interaksjonen mellom lokaliteter innenfor en region. Ved hjelp av nyvinningene fra dette prosjektet ønsker SINTEF Ocean å kunne tilby næringen og forvaltningen så presise og relevante modeller, kunnskap og verktøy som mulig

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2018