Til hovedinnhold
Norsk English

Preventive tiltak for redusert smittespredning mellom havbruksanlegg og fartøy (TRESS)

I dette prosjektet skal det utvikles et nettbasert sanntidssystem for overvåking og vurdering av aktiviteter i havbruksnæringen som kan være i strid med biosikkerhetsprinsipper.

Kontaktperson

Copyright: OceanEye, Maritime Robotics AS
Copyright: OceanEye, Maritime Robotics AS

Sykdom og parasitter er en av havbruksnæringens store utfordringer og som fører til store økonomiske tap. Sykdomssituasjonen bidrar også til å gi næringa dårlig omdømme. Kunnskap om sykdommer og hvordan disse spres mellom anlegg er derfor av stor betydning for næringa. Slik kunnskap gir også grunnlaget for å utvikle teknologi, regler og rutiner som kan virke preventivt på smittespredning.

Smittespredning kan skje via fisk, andre marine dyr og vannstrømmer eller via fartøy, utstyr og mennesker. Kunnskap om smittespredning er derfor et komplisert og tverrfaglig felt. I prosjektet TRESS skal en i hovedsak se på smittespredning via fartøy, men i en sammenheng der alle smittekilder skal vurderes.
Resultatene kan føre til å redusere smitterisikoen, samt bidra til nye former for organisering og regelverk for sykdomsbekjempelse og arealforvaltning. Dette er problemområder som er internasjonalt viktige, og norske løsninger vil ha betydelig eksportverdi.

Forskningsinnholdet i prosjektet er knyttet til økt forståelse og modellering av horisontale smitteveier for smittsomme og tapsbringende sykdommer i oppdrettsnæringa. Det innebærer bl.a. tverrfaglig forståelse, dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av informasjon om fartøysaktivitet og strømforhold. Informasjonen er basert på erfaringsdata og brukerbehov, utvikling og implementering av sanntids datainnsamlingssystemer, analyse/modellering av fartøyaktivitet og forståelse av mekanismer for smittespredning.


Basert på denne informasjonen vil industrien utvikle et operativt og robust system, internettportal, for risikokontroll. Systemet skal integrere elektronisk merking, kunnskap om potensielle risikofaktorer knyttet til smittespredning, analyse av fartøysaktivitet (trafikkmønster) og simulerte strømforhold i en tjeneste. Tjenesten omfatter et beslutningsstøttesystem for kunnskapsbasert sykdomskontroll samt rutiner for samhandling og samarbeid mellom næring og tilsynsinstanser.

Prosjektet er et IPN prosjekt som finansieres av Forskningsrådet sammen med prosjektets industrideltakere. Prosjektet eies av ANTEO AS som skal videreutvikle sin web-baserte smitteportal. Andre industripartnere er Kongsberg Seatex AS, Salmar Farming AS, Midt-Norsk havbruk AS og Norsk Fisketransport AS. FoU-partnere er SINTEF Fiskeri og havbruk som også er prosjektleder og Veterinæinstituttet med assistanse fra CADMS, University of California, Davis.

PRESSEKLIPP

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2015 - 30.12.2016