Til hovedinnhold
Norsk English

Prestasjonsmåling i norsk BAE-næring

"If you can't measure it, you can't improve it!"

Kontaktperson

Prestasjonsmåling i norsk bygg-, anlegg og eiendomsnæring (BAE)

En forutsetning for å drive målrettet forbedringsarbeid er å kunne måle effekten av de tiltakene som blir satt ut i livet. BAE-næringen i Norge har fått et rykte for ikke å ha hatt en tilfredsstillende utvikling og der man har reist spørsmål om ressursene benyttes godt og effektivt nok. Det er nå en rekke initiativ på gang for å forbedre næringen, men det er også en erkjennelse av at næringen mangler pålitelig statistikk og oversikt over utviklingen, samt verktøy for å måle om forbedringer vil ha den tilsiktede effekten.

Dette prosjektet skal teste ut et verktøy for prestasjonsmåling i norsk BAE-næring og trekke verdifulle erfaringer i hvordan slike verktøy kan brukes til å gi et helhetlig opplegg for prestasjonsmåling og prestasjonsforbedring i næringen.

Grunnlaget for dette prosjektet ble beskrevet i et forprosjekt som ble levert i januar 2015. Forprosjektet engasjerte et stort antall representanter for næringen i arbeidet som har blitt gjennomført. Engasjementet og interessen for tematikken knyttet til prestasjonsmåling har vært stor, og det er enighet om at verktøy for prestasjonsmåling i næringen må etableres. Forprosjektet har avdekket at det er behov for prestasjonsmåling på flere nivå: Bransjenivå (samfunnsperspektiv), Prosjektnivå (måling på tvers av alle aktører som er med i et prosjekt), Bedriftsnivå, Arbeidsprosessnivå, og Bruker- og driftsnivå.

Forprosjektet har også avdekket at det er behov for å øke kunnskaps- og presisjonsnivået knyttet til prestasjonsmåling hos virksomhetene og aktørene i byggenæringen. Mange henger seg fortsatt opp i begrepet "produktivitet", som er ganske snevert i forhold til de utfordringene som må løses når vi ønsker å forbedre næringens konkurranseevne. Dette er en av grunnene til at vi velger å bruke terminologien "prestasjon" i stedet for "produktivitet". Prosjektet har også sett på ulike måter å måle næringens leveranser på. Disse elementene vil bli adressert i fremtidige videreføringer.

Det jobbes for å etablere et fremtidig hovedprosjekt knyttet til prestasjonsmåling. Dette prosjektet har følgende effektmål:

Hovedprosjektet skal bidra til økt konkurransekraft i den norske byggenæringen gjennom å legge forholdene til rette for målrettet forbedring av sentrale prosesser i byggeprosjektene.

Effektmålet skal nås gjennom følgende resultatmål:

Hovedprosjektet skal teste ut og anbefale et sett av verktøy som samlet gjør det mulig å gjennomføre helhetlig prestasjonsmåling på ulike nivå for ulike aktører i den norske byggenæringen.Videre skal hovedprosjektet legge til rette for økt kunnskap i næringen om hvordan prestasjonsmålinger skal gjennomføres og hvordan disse målingene kan brukes i målrettet forbedringsarbeid.

Dette prosjektet danner fase 1 i det skisserte hovedprosjektet.

Industrielle samarbeidspartnere

 • BNL
 • Backe Entreprenør Holding
 • Herslet Entreprenør
 • HjellnesConsult
 • HR Prosjekt
 • HUS arkitekter
 • Jernbaneverket
 • Kruse Smith
 • Mustad Eiendom
 • NSW
 • Rambøll Norge AS
 • Reinertsen
 • Smart Elektro AS
 • Statnett SF
 • Statsbygg
 • Tronrud Gruppen
 • Veidekke

Akademiske partnere

 • SINTEF
 • NTNU
 • Construction Industry Institute (CII), University of Texas, Austin, USA

Forskningsutfordringer

Prestasjonsmåling er et forholdsvis ubleket blad i forhold til norsk byggenæring, og det er mange faktorer som må komme på plass for at vi skal oppnå de effektene som bransjen selv ønsker. Følgende faktorer er identifisert som forskningsutfordringer:

 • Identifisering av relevante prestasjonsindikatorer.
 • Utvikle et helhetlig opplegg for prestasjonsmåling på alle de ulike nivåene.
 • Utvikle et kunnskapsgrunnlag for gjennomføring av prestasjonsmåling, samt et kunnskapsgrunnlag for gjennomføring av målrettet forbedringsarbeid i norsk BAE-næring.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2017

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Fase 1 i hovedprosjektet går i perioden august 2015 til juni 2017. Prosjektet finansieres av egeninnsats fra de deltagende virksomhetene, samt direkte støtte fra Bygg21. Totalt budsjett er på 7,7 mill. kr, hvorav støtten fra Bygg21 utgjør 3,3 mill. kr.