Til hovedinnhold
Norsk English

NOTVASK - Integrasjon av teknologi og tjenester for bærekraftig rengjøring av oppdrettsnot på lakseoppdrettsanlegg

Dette prosjekt skal utvikle kunnskapsgrunnlag, teknologi og operasjonelle metoder for rengjøring av begroing på oppdrettsnot. Det skal fokuseres på å forbedre rengjøringseffektivitet, energieffektivitet og reduksjon av slitasje på impregneringen, utslipp for miljøpåvirkning, samt bedre fiskehelse.

Kontaktperson

Begroing, den uønskede påveksten av organismer på overflater under vann, er et mangesidig problem på nøter i oppdrettsanlegg. En av hovedutfordringene er relatert til at norsk oppdrettsnæring benytter rensefisk for å kontrollere problemene med lakselus. Ettersom rensefisken foretrekker å beite på begroing fremfor lakselus, reduserer begroing effektiviteten hos rensefisken og det fører til økt antall lus per laks. De fleste oppdrettsselskaper bruker i dag en begroingskontrollerende strategi bestående av kobberimpregnerte nøter kombinert med høytrykksspyling. Dessverre er ikke dagens vasketeknologi tilstrekkelig effektiv. Et av problemene er at høytrykksspyling sliter på kobberimpregneringen, kan innebære risiko for miljøet, og ikke fyller kravene til Aquaculture Stewardship Salmon (ASC) standarden. I tillegg er det indikasjoner på at avfallet som spyles av nøtene kan føre til gjelleskader hos laks.

Brynsløkken AS ønsker derfor, sammen med et konsortium og støtte fra Norges forskningsråd, å utvikle nye impregneringer, samt rengjøringsteknologier og vaskestrategier. Hovedfokus for innovasjonsarbeidet er evaluering og utvikling av 4 alternative rengjøringskonsepter:

1) vakuumrengjøring, som suger begroing av not, 2) lavtrykksspyling, som eventuelt kan brukes ved økt rengjøringsfrekvens eller ved tilpasset notoverflate eller notmaterial, 3) kavitasjonsspyling, som bruker energi fra kavitasjonsbobler, og 4) induksjonsrengjøring, som er basert på oppvarming.

De utvalgte teknologiene har potensiale for å rengjøre:

  • uten å skade impregneringen
  • mer fullstendig for å unngå rask gjenvekst av groeorganismer og med det redusere rengjøringsfrekvens
  • uten å frigjøre vaskeavfall som kan skade fisken
  • med mindre bruk av tid og energi
  • på en måte som oppfyller ASC standarden.
  • I tillegg vil det utføres konseptstudier for industriell skalering av rengjøringsprinsippene, samt utarbeidelse av en best practice guide for notrengjøring i lakseanlegg.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2019

Budsjett:
- 5,7 mill
Finansert av Norges Forskningsråd.

Partnere:
- Brynsløkken AS (prosjekteier)
- Mowi AS
- PSO AS
- Sperre AS
- Lerow AS