Til hovedinnhold
Norsk English

Skades not ved vasking i sjø?

Oppdrettere har ved flere tilfeller opplevd å få skader på not i forbindelse med notvask i sjø. SINTEF arbeider for å finne gode løsninger for å redusere og unngå slike skader i samarbeid med næringa.

Kontaktperson

Prosjektet "Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø" utføres på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), og første mål i prosjektet er å dokumentere og heve kunnskapsnivået rundt hva som faktisk skjer når not skades ved vaskeoperasjoner. Denne typen skader er rapportert inn til Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) ved flere tilfeller, og det fortelles at nota kan skades ved at vaskeutstyr hektes fast og det rives hull. Trykk og gnag fra vaskeskivene kan også slite på notlinet.

Prosjektet gjennomføres i tett dialog med berørte aktører i næringen, og 8. mai ble det gjennomført en workshop ved SINTEF Fiskeri og havbruk med 21 deltagere fra blant annet oppdrettsselskaper, utstyrsleverandører, notprodusenter og serviceselskaper. Deltagerne fremhevet fire viktige tema som det må jobbes videre med: menneskelige faktorer, klare retningslinjer for drift og vedlikehold, kontroll over vaskeoperasjonen og stram not. Basert på dette arbeidet vil det under hvert tema utarbeides forslag til tiltak for hvordan skader på not ved vasking i sjø kan reduseres og unngås.

Vasking av not er en viktig operasjon som utføres jevnlig på oppdrettsanlegg. Bedre oversikt og kontroll over vaskeoperasjonene vil derfor kunne gi store positive effekter både for not, produksjon av fisk og miljø.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

28.02.2014 - 26.06.2014