Til hovedinnhold
Norsk English

Robuste reguleringsregimer – forsvar mot store ulykker

Petroleumsvirksomheten til havs er underlagt strenge sikkerhetsrutiner for å forebygge ulykker og for å forbedre arbeidsmiljøet. Prosjektet skal undersøke hvordan tilsyn og oppfølging av disse rutinene påvirker sikkerhetsarbeidet i virksomhetene.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet Petromaks 2. Det utføres av et konsortium bestående av Universitetet i Stavanger (prosjektkoordinator), NTNU, SINTEF og Universitetet i Oslo.

Bidraget fra SINTEF og NTNU til prosjektet bygger på den observasjon at overvåking av etterlevelse og sanksjonering av lovbrudd er svært synlige aspekter ved tilsyn. Vi adresserer derfor følgende forskningsspørsmål:

  1. Hvordan påvirker synligheten av fokuset på etterlevelse i tilsynsaktiviteter sikkerhetsarbeidet i virksomhetene som det rettes tilsyn mot? Fører det til et tilsvarende fokus på etterlevelse i virksomhetenes sikkerhetsstyring? Trekker et slikt fokus oppmerksomhet og ressurser bort fra alternative virkemidler i sikkerhetsstyringen?
  2. Hvordan kan tilsynsmyndighetene fremme lovgivers intensjoner med andre virkemidler enn tradisjonelle tilnærminger til overvåking og sanksjoner? Hvilke andre virkemidler har blitt brukt i norsk petroleumssektor? Hvordan påvirker disse tilnærmingene sikkerhetsarbeidet virksomhetene?

Prosjektet bygger på funn fra prosjektet "Robust regulering i petroleumsindustrien" (2008-2013), som ble utført av samme konsortium (Lindøe, Baram & Renn 2014). Hovedbidragene fra SINTEF og NTNU i dette prosjektet var å identifisere perspektiver på makt som kan være relevante for å analysere reguleringsregimer (Rosness et al., 2011; se også figuren), og å analysere en episode omkring år 2000 da en kontrovers om sikkerheten truet med å sprenge trepartssamarbeidet om helse, miljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet (Rosness & Forseth, 2014; Forseth & Rosness, 2015). Vi konkluderte med at tilsynsregimet oppnådde robusthet gjennom sin evne til å innrullere nye aktører når det sto overfor indre forstyrrelser eller endringer i omgivelsene. Evnen til å ta en konflikt når sikkerheten var under press og evnen til i neste omgang å forene krefter og revitalisere samarbeidet var like viktige aspekter av denne robustheten.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2014 - 2017

Publikasjoner og rapporter

Forseth, U. & Rosness R. (2015): Trepartssamarbeidet i aksjon – kontrovers, konsensus og utfordringer i petroleumsvirksomheten. I Bungum B., Forseth U. & Kvande E., red.: Den norske modellen. Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Bergen: Fagbokforlaget. (S. 71-88)

Lindøe P.H., Baram M. & Renn O., red. (2014): Risk Governance of Offshore Oil and Gas Operations. New York: Cambridge University Press.

Rosness R., Blakstad H.C. & Forseth U. (2011): Exploring Power Perspectives on Robust Regulation. Report SINTEF A21367. Trondheim: SINTEF Technology and Society.

Rosness R. & Forseth U. (2014): Boxing and dancing: Tripartite collaboration as an integral part of a regulatory regime. I Lindøe P.H., Baram M. & Renn O., red.: Risk Governance of Offshore Oil and Gas Operations. New York: Cambridge University Press. (S. 309-339)