Til hovedinnhold
Norsk English

Reduserte utslipp av oljedamp (VOC) ved transport av råolje

Mye av Norges produksjon av råolje transporteres på skip. Spesielt under lasting forekommer utslipp av oljedamp (VOC) fra skipets lastetanker og til atmosfæren. I denne forbindelsen er VOC lette hydrokarbongasser som metan, etan, propan, butan og pentan. Gjennom internasjonale avtaler har Norge forpliktet seg til å begrense VOC-utslippene.

Kontaktperson

Vessel

MARINTEK har i nærmere tretti år utført avanserte utslippsmålinger, utslippssimuleringer, vurderinger av tiltak for utslippsreduksjon og etterprøving av disse.

Det er operatørene av de forskjellige lastepunktene som har ansvar for å begrense VOC-utslippene. Fra 1. januar 2012 innførte Klima- og forurensningsdirektoratet (nå Miljødirektoratet) en utslippsgrense på 0.45 kg NMVOC/Sm3 lastet råolje pr. lastepunkt, angitt som middel-­verdi over ett kalenderår. (NMVOC er VOC uten metan.) Kravet anses for oppfylt dersom gjennomsnittlig utslipp fra lasting på alle felt på norsk sokkel ikke overstiger 0,45 kg NMVOC/Sm3 lastet råolje over kalenderåret. Størrelsen av utslippet skal dokumenteres ved at det gjennomføres måleprogram.

Operatørene av de fleste offshore lastepunktene har gått i sammen i det som kalles "VOC Industrisamarbeid" (VOCIC), for å gjennomføre utslippsreduserende tiltak og gjennomføre måleprogrammet, der rederiet Teekay Shipping Norway er praktisk operatør. MARINTEK utfører kvalitetssikring av utslippsmålingene, og utfører analyser av gassen som slippes ut ved hjelp av gasskromatograf og sammenligner resultatene den gir med en sterkt forenklet "gassanalyse" hvor kun tettheten av gassen måles. Dette arbeidet er et viktig bidrag for å nå målsetningene om reduserte VOC-utslipp.

Nøkkeltall

Prosjektstart

05.11.2014