Til hovedinnhold
Norsk English

Fôring i store merder

Et nytt kontrollsystem og infrastruktur for fôring i store merder skal gi økt utnyttelse av fôret og redusert miljøavtrykk.

Fôret er den største, enkelte innsatsfaktoren når det gjelder ressurser som nedlegges i produksjon av laks. De ernæringsmessige innsatsfaktorene i fôret er gjenstand for en betydelig knapphet på verdensbasis og med dagens situasjon i verdens matforsyning er det strengt nødvendig at disse ressursene blir best mulig tatt vare på.

Prosjektets visjon er at hver pellet som leveres til fôrflåten, skal utnyttes direkte til effektiv produksjon av laks. Bedre kontroll med tildelingen av fôret skal også resultere forbedret fiskevelferd. Dagens løsninger for å fordele fôr og holde kontroll med utfôret mengde og utfôringsrate har begrensninger i denne sammenhengen.

Prosjektet tar sikte på å angripe dette i tre sentrale problemstillinger:

a) Mangelen på objektive indikatorer for beslutninger knyttet til justering av beregnet fôrmengde, fôringsrate og fôringsområde.

b) De fysiske installasjonene i merden gir begrenset mulighet til å kunne regulere spredningen og fordelingen av fôret i forhold til området der fisken står og i forhold til miljøforholdene.

c) Den fysiske infrastrukturen til dataflyt, energiforsyning og programvaren i dagens løsninger kan ikke håndtere de nye behovene som ligger implisitt i forbedringene i del a) og del b).

Arbeidet skal gjennomføres i tett samarbeid mellom oppdrettere, utstyrsprodusenter og forskere. Ideene skal verifiseres gjennom objektive, praktiske forsøk i kommersielle, store laksemerder. De reduserte miljøbelastningene og den optimaliserte ressursutnyttelsen som bedre fôringskontroll innebærer, vil bety et stort bidrag til samfunnet, sammenlignet med dagens oppdrett.

Prosjektets delmål:

1. Skape en objektiv indikator for hvordan fôret fordeler seg i merden og hvordan fisken responderer. Utrede grunnlaget for mer objektiv og korrekt styring av utfôring.

2. Skape større fleksibilitet og styringsmulighet i det tekniske sluttrinnet for utfôring i merd. Oppnå en løsning der fôret kan fordeles bedre, basert på informasjon fra mer objektive måleparametre for fiskens apetitt og fôringsrespons.

3. Utvikle en mer robust infrastruktur som støtter målesystemene i delmål 1 og bidra med et brukergrensesnitt for implementering av styringsprosessen som ligger til grunn for delmål 2.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 31.12.2016

Finansiering

Forskningsrådet - HAVBRUK

Prosjektdeltakere

AKVA GROUP ASA
AQUACULTURE ENGINEERING AS
CERMAQ NORWAY AS
LERØY MIDT AS
MÅSØVAL FISKEOPPDRETT AS
NORBIT GROUP ASNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET
NORTEK AS
SALMAR FARMING AS
SINTEF FISKERI OG HAVBRUK AS