Til hovedinnhold
Norsk English

Nye skjulte og dynamiske systemer gjør samfunnet mer sårbart

Verden blir stadig mindre. Teknologi og infrastruktur blir stadig mer sammenflettet, nasjoner knyttes tettere sammen gjennom transport, kommunikasjon og økonomi. Men denne utviklingen fører også med seg nye belastninger for samfunnet. Avhengigheten av datasystemer gjør oss sårbare, og det oppstår nye former for kriminalitet. Hvordan kan vi møte slike utfordringer?

Kontaktperson

Tradisjonene for sikkerhetsstyring og risikovurdering hviler på forestillinger om kontroll og ansvar. Det vil si, risiko må oversettes til kontrollerbare størrelser, og noen må eie problemet. Hva om truslene er grenseløse? Hva om ingen eier dem?

Vår oppmerksomhet rettes mot det vi kaller skjulte, dynamiske og emergente (oppkommende) sårbarheter. Det er sårbarheter som kan være ukjente i enhver betydning: ignorert, glemt, aldri tenkt på, umulig å identifisere, feiloppfattet eller underestimert. Vårt mål er å utvikle et analytisk rammeverk for å forstå, identifisere og håndtere denne typen nye samfunnsmessige belastninger.

For å anerkjenne nye utfordringer må vi godta at nåværende risikotilnærminger kan komme til kort. Nye belastninger krever ny tenkning og nye tilnærminger til risiko og sårbarhet. Oppmerksomheten vendes dermed mot komplekse landskap av risiko, som involverer flere systemer som kan generere, overføre og omplassere risiko. Vi kaller disse større bildene for "trussellandskap" - landskap som involverer flere systemer i samspill. Vi åpner dermed for at flere scenarier griper inn i hverandre – med muligheter for overføring og eskalering.

New Strains of Society går inn for å stressteste (belastningsteste) samfunnets evne til å møte nye trusler og sårbarheter. Vi retter også stresstesten mot oss selv ved å spørre krevende spørsmål: Hvordan evner eksisterende risikotilnærminger å forklare samfunnets nye belastninger? Kan eksisterende metodikk noen gang kunne imøtekomme de nye utfordringene? Hvor ligger metodenes begrensninger?

Prosjektet er en del av Forskningsrådets SAMRISK-program.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.09.2014 - 31.12.2017