Til hovedinnhold

Fangstkontroll i snurrevadfiske

Fangstkontroll i snurrevadfiske

Krav til bedre kvalitet på fisk fanget med blant annet garn, samt høye kostnader ved linefiske kan i økende grad føre til en omlegging fra disse redskapene til snurrevad.

Redskapen brukes i første rekke til fangst av torsk, hyse og sei, men også til fangst av flatfisk. I takt med at flere har tatt redskapet i bruk, har snurrevad gått gjennom en utvikling med forbedret og mer stabil fangstevne, og fremstår i dag som et meget effektivt redskap. Med god tilgang på torsk og hyse de senere år, har redskapet ofte gitt langt større fangst enn det fartøyet har hatt kapasitet til å produsere unna på en fornuftig måte. Det er ikke sjelden at en hører at store snurrevadfangster gir dårlig kvalitet, spesielt under hysefisket. I tillegg kan store fangster være et sikkerhetsproblem for mindre kystfartøy under dårlig vær og tilfeller med synkesekker.

 

Prosjektets hovedmål er å utvikle metoder og utstyr for å oppnå bedre kontroll av fangstmengde, og dermed forbedret kvalitet på råstoff under fiske med snurrevad.

Publisert mandag 27. oktober 2014
Seniorforsker
406 24 014

Prosjektet finansieres av den Regionale forskningsfond Region Nord-Norge (2014-2016) og gjennomføres i samarbeid mellom rederiet Turnsten AS som eier snurrevad fartøyet "Fortuna", SINTEF Fiskeri og havbruk, NOFI AS og Universitetet i Tromsø.

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 31.12.2015