Til hovedinnhold
Norsk English

Satellittkommunikasjon og bredbånd i Arktis

Et norsk satellittprosjekt kan gi bredbåndsdekning i Arktis. Bakgrunnen er at Telenor Satellite Broadcasting AS og Norsk Romsenter har gått sammen om et prosjekt for å avklare fremtidige behov for datakommunikasjon i Arktis.

Kontaktperson

Arcic boat

SINTEF ble valgt som samarbeidspartner i prosjektet, for å analysere aktuelle brukergrupper og behov i prosjekt­et Arktisk satellittkommunikasjon (ASK).

FoU-arbeid rettet mot Arktis og nordområdene er viktig for SINTEF, og de omfattende kommunikasjonsutfordringene er et satsingsområde. God bredbåndsdekning og gode prognoser på tjenestene er en kritisk faktor for de fleste aktiviteter som planlegges i arktiske områder. Økende skipstrafikk, olje- og gassutvinning, forskningsvirksomhet og økte behov for stabil, sikker kommunikasjon er avhengig av et velfungerende nett som kan sende relativt store datamengder. Økte rapporteringskrav innenfor fiskeri, lastovervåking, miljø­overvåking og telemedisin er eks­empel på andre datakrevende kommunikasjonsbehov som forventes å øke i årene som kommer.

SINTEF gjennomførte i 2013 omfattende studier og intervjuer med berørte aktører for å identifisere behov for kommunikasjonsløsninger i nordområdene. Det er også montert avansert teknisk utstyr på båter og landanlegg, for å kartlegge kommunikasjonsforholdene i Arktis. Blant konklusjonene i ASK-studien er at bredbånd i Arktis vil innebære økt opplevelse av sambands- og varslingstrygghet for alle brukere, samt at en stabil kommunikasjonsplattform vil være viktig for de fleste operasjoner i nordområdene.

Nøkkeltall

Prosjektstart

2013