Til hovedinnhold
Norsk English

Modellering av marked for elsertifikater

Vi må bruke energien smartere. Om vi skal få ned klimautslippene, må fornybar energi erstatte fossil energi. Grønne sertifikater er en start for å gjøre fornybar energi konkurransedyktig med fossil energi som olje, gass og kull.

Kontaktperson

Elsertifikater er et virkemiddel for å støtte fornybar kraftproduksjon. Hvis systemet skal fungere effektivt er det viktig at de finnes gode verktøy for å prognosere priser på sertifikater, og balansen mellom tilgang og bruk av disse. Sertifikatene kjøpes av leverandører, tildeles produsenter og betales til slutt på strømregningen. Siden sertifikatmarkedet er en integrert del av elektrisitetsmarkedet, er det gunstig å ta utgangspunkt i de modellene vi har for dette markedet.

I prosjektet inkluderte sertifikatmarkedet i Samkjøringsmodellen, som var en mye brukt modell for studier av elektrisitetsmarkedet. Denne modellen har detaljert empirisk representasjon av usikkerhet i klimavariable, og en metode for optimal håndtering av et lager. Dette er viktige faktorer for kortidsprognosering av sertifikatmarkedet.

Forskningsmessige utfordringer er blant annet:

  • anvendelse av vannverdiberegning på et sertifikatlager
  • dynamisk fastsettelse av straffeavgiften for manglende sertifikater
  • fastsetting av en sluttverdi for lagrede sertifikater dersom planleggingshorisonten er kortere enn 2035

Prosjektet startet med en designfase, for så å bli implementert et marked for elsertifikater som i størst mulig grad samsvarte med det gjeldende systemet. Deretter ble funksjonaliteten testet. Det ble laget egne case-studier både for prognosering og for overordnet analyse av systemet. Modellen ble justert basert på testing og vurdering.

Forecasting el-certificate market (PDF)  

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2013 - 2014

Utforsk fagområdene