Til hovedinnhold
Norsk English

Læring etter vellykkede operasjoner

I sikkerhetsarbeidet har vi tradisjonelt vært opptatt av feil, svikt og hvorfor ting går galt. Slik kunnskap vil alltid være viktig for å forebygge nye ulykker, men det er også mye å lære av hvorfor ting går bra. Hva er det som gjør at vi lykkes i å håndtere en krevende arbeidsoperasjon på en god måte?

Prosjektet har utviklet en veileder: Successful Operations Guide.
Prosjektet har utviklet en veileder: Successful Operations Guide.

Som en leveranse fra prosjektet "Learning from Successful Operations", har vi laget en brosjyre/veileder som oppsummerer viktige budskap fra prosjektet: "What do you do when you build safety? - Practitioners' guide to learning from successful operations".

Formålet med veilederen er å hjelpe virksomhetene til å lære av vellykkede operasjoner. Den gir en oversikt over handlinger, samhandlingsmønstre og praksiser som bidrar til sikker drift, samt tema og eksempler som praktikere kan benytte som underlag for refleksjon og diskusjon.

Veilederen bygger på forskning ved SINTEF, NTNU Samfunnsforskning og NTNU, og er støttet av PETROMAKS 2-programmet i Norges forskningsråd. Prosjektet har omfattet både teoretisk arbeid, intervjustudier og observasjoner ombord på en boreinnretning offshore og ved en treningssimulator. Veilederen bygger også på tidligere forskning hos partnerne i prosjektet.

Last ned veilederen: "What do you do when you build safety? - Practitioners' guide to learning from successful operations".

Prosjektet: Læring etter vellykkede operasjoner

Mens det finnes et rikt utvalg av metoder for å analysere årsakene til ulykker og kritiske hendelser, finnes det knapt metoder for å analysere vellykkede operasjoner. Slike forhold ved sikkerhet har fått langt mindre oppmerksomhet enn årsaker til feil, svikt og hva som kan gå galt. For å rette opp noe av denne skjevheten har vi i dette prosjektet prøvd å finne svar på følgende spørsmål:

  1. Hvordan skiller vellykkede operasjoner seg fra mislykkede operasjoner?
  2. Hvordan kan enkeltpersoner, grupper og organisasjoner forutse, forebygge, oppdage, tolke og håndtere avvik og forstyrrelser som kan føre til ulykker?
  3. Er det systematiske forskjeller mellom vellykkede operasjoner, normale operasjoner og mislykkede operasjoner med hensyn til planlegging, forberedelse og gjennomføring?
  4. Hvilke rammebetingelser er sentrale for vellykkede operasjoner? (menneske-maskin grensesnitt, prosedyrer, kompetanse, samhandling/robust arbeidspraksis)
  5. Hvordan kan praktikere analysere og beskrive vellykkede operasjoner på en måte som bidrar til økt sikkerhet?

Vi vil utvikle metoder som virksomhetene kan bruke til å analysere og lære av vellykkede operasjoner, f.eks. i forbindelse med granskninger, debrifinger etter krevende operasjoner og opplæring/trening.

Prosjektet er støttet av PETROMAKS 2-programmet i Norges forskningsråd og er gjennomført av forskere fra SINTEF, NTNU og NTNU Samfunnsforskning. Internasjonalt har vi samarbeidet med professor emeritus Andrew Hale (Hastam, UK) og professor Erik Hollnagel (Syddansk Universitet).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2013 - 2016