Til hovedinnhold
Norsk English

PROMYSE – Produkter fra metanol ved utvikling og bruk av syntetiske mikrobielle cellefabrikker

Mikroorganismer har bred anvendelse som såkalte cellefabrikker innenfor industriell bioteknologi for bærekraftig produksjon av en rekke ulike kjemikalier innenfor medisin og helse, fór, nye materialer, og farmasi.

Kontaktperson

Mikroorganismer vokser raskt ved å dele seg i to og de kan dyrkes i flytende næringsmedium i bioreaktorer til enorme celletall i løpet av timer og døgn. I næringsmediet er karbonkilden av stor betydelighet, og i dag anvendes i all vesentlig grad sukker. Sukker utvinnes fra planter som krever bruk av dyrket mark som i stadig økende grad trenges for produksjon av mat. Særlig for bioproduksjon av høy-volum produkter (f. eks biodrivstoff, aminosyrer, plattform kjemikalier, biopolymerer), så oppstår det derfor en uheldig konkurranse med matsektoren, og det er helt nødvendig å kunne anvende alternative karbonkilder innenfor industriell bioteknologi. Metanol er ett slikt mulig alternativ.

I dag produseres det årlig mer enn 46 millioner tonn metanol globalt og nye produksjonsanlegg er under utvikling. I naturen finnes det såkalte metylotrofe mikroorganismer som naturlig kan konsumere metanol som karbonkilde, men de flleste metylotrofe mikroorganismer er lite egnet som cellefabrikker for industriell bioteknologi. PROMYSE har som mål – basert på grunnleggende forståelse av metylotrofi – å overføre denne unike egenskapen – metylotrofi - til bioteknologisk vel-utviklede mikroorganismer ved bruk av syntetisk biologi. Resultatet, dersom vi lykkes, vil være nye syntetiske mikrobielle cellefabrikker som kan produsere nyttige kjemikalier ved bruk av metanol istedenfor sukker som råmateriale.

For mer infor om prosjektet, se http://www.sintef.no/projectweb/promyse/

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 31.12.2014

Utforsk fagområdene