Til hovedinnhold
Norsk English

Miljødokumentasjon Nordmøre

I 2010 tok oppdrettsnæringen initiativ til å etablere et prosjekt der målet var å dokumentere miljøeffektene av oppdrettsaktiviteten på Nordmøre. I dette prosjektet har SINTEF bidratt med å simulere strømmer i området for å se på hvordan partikler som næringssalter, lus og virus sprer seg i vannet.

Kontaktperson

Dokumentasjon av miljøpåvirkning er en forutsetning for en saklig og rasjonell vurdering av dagens drift, og vil danne et faglig grunnlag for vurderinger av hvordan næringen kan utvikle seg videre i regionen. Resultatene skal også benyttes som et faglig grunnlag når oppdrettsselskap skal planlegge nye lokaliteter eller utvidelse av eksisterende. Det har vært et mål at dokumentasjonen skal være tilstrekkelig omfattende til å tilfredsstille de faglige krav som stilles i en konsekvensutredning, der dette blir påkrevd.

Simuleringsarbeidet har vært gjort med økosystemmodellen SINMOD, som med 160 meters oppløsning simulerer hydrografi, strøm, spredning av lus og virus, næringssalter og primærproduksjon. Gjennom en koblet hydrodynamisk-økosystemmodell som dette er det mulig å se på spredning og strømmer, bevegelser av oljesøl eller partikler, eller sedimentering. I større oppløsning kan modellen brukes til å simulere biologiske effekter av klimaendringer.

Prosjektet har vært delt i to, resultatene fra første del av prosjektet finnes i samlerapporten. SINTEFs bidrag til andre del av prosjektet er beskrevet i rapporten "Miljødokumentasjon Nordmøre – Utslipp av næringssalter og agens i en økosystemmodell".

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

02.01.2012 - 01.05.2014