Til hovedinnhold
Norsk English

MerdROV - Utvikling av ROV som verktøy for automatiserte simultane notoperasjoner i oppdrettsmerd

Innen offshorebransjen har ROV erstattet dykkere for de fleste undervannsoperasjoner. ROV-teknologien er i økende grad tatt i bruk innen havbruk, til operasjoner som fortøyningsinspeksjon, vasking og inspeksjon av not. Teknologien har ikke blitt videreutviklet og spesialtilpasset for de typiske havbruksoperasjonene, og det finnes dermed et stort potensiale for forbedringer.

Kontaktperson

Prosjekteier Argus Remote Systems er en av de ledende offshore ROV-leverandørene, som de siste årene også har levert slike fartøy til havbrukssektoren. Bedriften ønsker å satse videre innen dette markedet ved blant annet å spesialisere ROV-baserte produkter.

Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle kunnskapsgrunnlag, teknologi og demonstratorer for ROV (Remotely Operated Vehicle) som verktøy for bruk til notoperasjoner for merdbaserte oppdrettsanlegg, herunder vasking, inspeksjon og reparasjon av not. Prosjektet har hatt et todelt utviklingsløp.

  1. Utvikling av sensor- og kontrollsystemer for notrealtiv navigasjon, bevegelsesstyring og notskadedeteksjon
  2. Utvikling av ROV-baserte verktøy for notreparasjon

Prosjektets viktigste resultater:

  • Navigasjonssystem for å rapportere ROV'ens posisjon og hastighet relativt til den fleksible notstrukturen
  • Bevegelsesstyringssystem for systematisk og nøyaktig traversering av notstrukturen
  • Maskinsynbasert system for automatisk deteksjon av skade på not
  • Prototype for ROV-basert verktøy for notreparasjon

Gjennom prosjektet har det vært gjennomført testing og validering i fullskala oppdrettsmerd med gode resultater.

SINTEF har i hovedsak arbeidet med problemstillinger knyttet til navigasjon, bevegelsesstyring og notskadedeteksjon. I tillegg har SINTEF hatt prosjektlederrollen.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2012 - 2015