Til hovedinnhold
Norsk English

Marin Plattform

Prosjektet Marin Plattform sitt hovedmål er å skape robuste og effektive utviklingsprosesser for komplekse høykostnadsprodukter. Dette er utviklingsprosesser som kombinerer høy innovasjonstakt med produksjonseffektivitet og fleksibel kundetilpasning. Fokus er på plattform og modularisering også i de komplekse og ressurskrevende utviklingsområdene.

Kontaktperson

Marin Plattform
Hydrolift - prosjekteier

Norske fritidsbåter er komplekse høykvalitetsprodukter som i meget stor grad kundetilpasses. Kundetilpasning anses som et av de viktigste konkurransefortrinn for norske fritidsbåtprodusenter, noe som må kombineres med hyppige produktintroduksjoner og innovasjon.  Dette medfører store utfordringer knyttet til utvikling og design av båter som også muliggjør effektive produksjonsprosesser. "Mass customization" og modulbasert produksjon er nøkkelbegrep i denne sammenheng. Marin Plattform skal avdekke, skape og kombinere kravene til effektive utviklings- og produksjonsprosesser av båter. Dette skal skje ved en helt ny tilnærming til design gjennom utvikling av fleksible og standardiserte struktur-plattformer som utgangspunkt for godt definerte grensesnitt for båters ulike moduler. Dette vil igjen føre til nye metoder for produksjon og oppfylling av kundetilpasning og -behov som øker bedriftenes konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt.

Innovasjonsområder Marin Plattform

 Modulbasert design basert på denne type plattformtenkning bidrar til raskere utviklingsprosesser gjennom f.eks. gjenbruk av moduler og løsninger. I tillegg kan man sikre robuste designløsninger gjennom å basere seg på utprøvde moduler. En av de store gevinstene med plattformtankegangen og modulbasert design er å kunne muliggjøre gevinster i kundetilpasset produksjon av det enkelte produkt gjennom økt grad av standardiserte løsninger og forutsigbare operasjoner i hele verdikjeden.

Modulbaserte båtstrukturer    Norsafe AS

 Dette er et BIA-prosjekt medfinansiert av Norges forskningsråd og har følgende partnere: Hydrolift AS (prosjekteier), NORSAFE AS, Askeladden AS og ERTEC AS som bedriftspartnere og Universitetet i Agder, samt Inventas og SINTEF (operativ prosjektleder) som FoU-partnere. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.08.2012 - 31.12.2016