Til hovedinnhold
Norsk English

Ensilering av restråstoff i hvitfiskflåten: Potensial for verdiskapning og krav til infrastruktur, logistikk og teknologi.

Forprosjektet har som mål å avklare og legge grunnlag for videre utvikling av ilandføring og ensilering ombord i hvitfiskflåten. Videre skal prosjektet forme løsninger for hvordan rester av råstoff fra kyst- og havgående flåter skal bringes på land og bidra til økt verdiskapning for næringen.

Norsk og utenlandsk havfiskeflåte (>28 meter) leverte i 2011 om lag 580.000 tonn hvitfisk (rund vekt) i norske havner (Fiskeridirektoratets statistikkbank). Dersom en tar utgangspunkt i at om lag 30 % av rund vekt er mulig å utnytte som ensilasje ligger det et totalt potensial på 175.000 tonn råstoff fra den havgående hvitfiskflåten. Overslaget må korrigeres for at enkelte fartøy fryser inn og leverer lever og rogn fra torsk, samt at noen få større fartøy har melfabrikk om bord.

Ensilering har vært vurdert og forsøkt tidligere uten suksess, men det er tre faktorer som gjør dette høyaktuelt igjen:
1. Voksende etterspørsel for sluttprodukter i markedet og bedre førstehåndspris
2. Et mye bedre logistikkapparat på mottakssiden
3. Enkle krav til ensileringsmetode som medfører lave investeringskostnader og meget lite arbeidsinnsats om bord.

Forprosjektet skal oppnå følgende:
• Å oppsummere faglig ståsted og tidligere relevante erfaringer med ensilering i flåten.
• Å belyse potensialet for ensilering i flåten og for alternative muligheter for ilandføring av restråstoff av hvitfisk.
• Å avdekke interessegrunnlag i næring og tilgjengelig kompetanse for videre utvikling.
• Å avklare grunnlag for, aktivitet og beskrivelse av videre FoU-forløp. 

Forprosjekt er finansiert av fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

30.11.2012 - 31.05.2013