Til hovedinnhold
Norsk English

SOLVit – Fase 2, kjemikalier til bruk i post-combustion CO2-fangstanlegg

Prosjektet har hovedfokus på utvikling av kjemikalier til bruk i post-combustion CO2-fangstanlegg. Målet i fase 1 (2008 – 2011) var å utvikle et kjemikalie som reduserer energibehovet i CO2-fangsanlegg med 35% i forhold til en referanse på 4.2 GJ/tonn CO2. Fase 2 av SOLVit prosjektet er basert på metodikk utviklet i fase 1. Det er lagt vekt på utvikling av kjemikalieblandinger som minimerer helse og miljø konsekvensene knyttet til teknologien og samtidig sikrer lavt energiforbruk. I tillegg arbeides det med å utvikle såkalt tredjegenerasjons prosesser hvor den langsiktige målsetningen er 50% reduksjon av energiforbruket.

Kontaktperson

Prosjektet består av fire hovedaktiviteter:

  • SP1: Utvikling av kjemikalier
  • SP2: Modellering av kjemikalier og fangstanlegg
  • SP3/SP5: Pilot og demo tester
  • SP4: Kompetanseoppbygging

Kunde er Aker Clean Carbon. Forskningsaktiviteten innen SP1-SP3/SP5 ledes av SINTEF Materialer og Kjemi i samarbeid med Aker Clean Carbon. Delprosjektet, SP4 Kompetanseoppbygging, ledes av Institutt for kjemisk prosessteknologipå NTNU og er finansiert under Norges forskningsråd sin del av CLIMIT-programmet. SOLVit-programmet er delt opp i tre faser og planlagt gjennomført over åtte år (2008-2016).

Resultater i fase 1
Etablering og drift av prosjektets to pilot anlegg, Tiller og ACC Mobile Test Unit ga totalt 8900 timers driftserfaring med CO2 fangst. Det ble gjennomført 7 utslippskampanjer og 3 kjemikalieblandinger ble testet ved pilotanleggene. Eksperimentelt er det ved anleggene dokumentert mer enn 25% reduksjon av energiforbruket i forhold til prosjektets referanseverdi på 4.2 GJ/ton CO2. Gjennom simuleringsverktøyet CO2SIM, som valideres mot forsøksdata fra pilotanleggene, ble det dokumenter potensiale for ytterligere energireduksjon slik at prosjektets målsetning om å demonstrere 35 % reduksjon av energibehovet ansees som oppnådd.

Utvikling av nye kjemikalieblandinger er sentralt i prosjektet, og mer enn 50 aminer og aminblandinger har vært testet med tanke på egnethet for CO2 fangstanlegg, noe som har ført til identifisering av 7 kjemikalieblandinger. En viktig del i utviklingen av nye kjemikalieblanding er utvikling av analysemetoder for identifisering av degraderingsprodukter, samt kartlegging av miljøkonsekvensene knyttet til utslipp av aminer og tilhørende degraderingsprodukter.  Arbeidet har blitt gjennomført i nært samarbeid med Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU hvor fem stipendiater er engasjert i prosjektet innenfor ulike delområder.


Fase 2
I Fase 2 er det hittil gjennomført tre forsøkskampanjer ved de to pilotanleggene Tiller og ACC Mobile Test unit. Fra 2012 har EnBW AG sitt pilotanlegg ved kullkraftverket Heizkraftwerk Heilbronn i Tyskland blitt en del av prosjektet. Det planlegges to forsøkskampanjer i Heilbronn samt ytterligere fire kampanjer på Tiller og på ACC Mobile Test unit i 2012. Det er i fase 2 utviklet to nye kjemikalieblandinger som er klar for testing ved Tiller. Både miljøaspekter og energiforbruk har blitt vektlagt. Det arbeides også videre med utvikling av metoder for utslippsreduserende tiltak. Arbeidet med nye tredje generasjonsprosesser har fram til nå primært vært drevet av SP4 og NTNU. Dette arbeidet vil fra og med 2012 – og videre utover i fase 3 – videreføres også i de øvrige delprosjektene i SOLVit.

SOLVit har bidratt til økt sikkerhet for Aker Clean Carbon vedrørende valg av solventer og evaluering av ytelse for disse.  Driftserfaringen fra pilotanleggene og utviklingen av analysemetodikk er her av stor betydning. 

Budsjett:  
80 MNOK som ble økt til 84.8 MNOK i 2012.

Samarbeidspartnere:
Aker Clean Carbon AS, NTNU, Gassnova SF, E.On, EnBW AG.
 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2012

Utforsk fagområdene