Til hovedinnhold
Norsk English

Verdiskapingspotensial i lakse- og ørretoppdrettsnæringen

Fiskeri- og kystdepartementet har igangsatt en utredning for å se på potensialet for økt verdiskaping i lakse- og ørretnæringen. Utredningen skal se på hvordan verdiskapingen i den norske oppdrettsnæringen kan økes ved å øke verdien av produksjonen av laks og ørret. Utredningen skal ikke fokusere på potensialet for å øke volumet av produksjonen.

Regjeringa ønsker å legge til rette for økt verdiskaping i lakse- og ørretoppdrettsnæringen. I 2009 ble det produsert 940 000 tonn laks og ørret i Norge til en førstehåndsverdi på i overkant av 20 mrd. kroner. Lakse- og ørretoppdrettsnæringen sysselsetter i overkant av 4 000 personer. I tilegg skaper næringen arbeidsplasser i andre næringer, for eksempel innen produksjon av fôr og utstyr, salg og transport.

Det anslås av omkring 20 % av produksjonen bearbeides på en eller annen måte i Norge, før eksport eller omsetning på hjemmemarkedet. Mer enn 90 % av produksjonen eksporteres, og verdien av eksporten av laks og ørret utgjør mer enn halvparten av den totale verdien av sjømateksporten fra Norge.

Regjeringens visjon er at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon. Fiskeri- og kystdepartementet ønsker å identifisere og vurdere verdiskapingspotensialet i de ulike leddene i verdikjeden for laks og ørret med sikte på å kunne bidra til økt verdiskaping i oppdrettsnæringen.

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Kontali Analyse.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

03.01.2011 - 01.07.2011