Til hovedinnhold
Norsk English

LOGIFISK - Brønnbåt som logistikkverktøy i lakseproduksjon: utvikling av miljø-, hygiene- og kvalitetsfremmende teknologi og metoder

Den norske havbruksnæringen hadde i 2010 sitt beste år så langt, med en total produksjon på ca 1 million tonn oppdrettet fisk. For å frakte denne fisken mellom produksjonsenhetene, er næringen helt avhengig av gode brønnbåter.

Ronja Atlantic ved ventemerder på Ulvan

Prosjektkonsortiet har i fellesskap identifisert fire hovedområder som er vesentlige for brønnbåters videre utvikling, samt for å bidra til en bærekraftig vekst i havbruksnæringen forøvrig:

1) Fremtidens hygieniske logistikkjede: Manglende kontroll med lakselus og sykdom i havbruks næringen, er i store deler av Norge i ferd med å fremtvinge vekststopp. Ved å utføre en bred analyse av slaktelogistikken, inkludert benyttet teknologi, ønsker en å frembringe kunnskap som gir et faglig grunnlag for utvikling av en bærekraftig logistikkjede inkludert teknologi, med maksimal effektivitet og hygiene.

2) Utvikling av teknologi for smittereduksjon og økt kvalitet: Brønnbåter har et generelt behov for å høyne kvaliteten på sine tjenester, i tråd med at kravene som stilles til oppdrettere fra kunder og myndigheter skjerpes. Innovasjoner i denne aktiviteten inkluderer utvikling av ny og forbedret teknologi som er optimalisert for logistikkjeden, herunder teknologi for skånsom håndtering av fisk, overvåking, dokumentasjon av operasjoner og proses styring.

3) Forbedret samspill med oppdrettsanlegg: Det diskuteres i dag om en skal sette strengere regler for når og hvordan brønnbåter kan anløpe oppdrettsanlegg, og om brønnbåter av dagens størrelse skal tillates å forankre i anleggene m.v. En ønsker å komme i forkant av en slik situasjon, ved utvikling av konsepter for alternative metoder og teknologi som muliggjør forbedret samspill med produksjonsenheter, herunder for lasting/lossing av fisk.

4) Miljøvennlige brønnbåter: Med omlegging av støtteordninger fra NOx-fondet, fremstår skipskonsepter drevet av gass som mer lønnsomme enn noensinne. Det vil utføres en kost/nyttevurdering for overgang til gassdrift på brønnbåter, med deres spesielle driftsprofil.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2011 - 31.12.2014

Finansiering

MAROFF, Norges forskningsråd

Industripartnere

Deltakere

Industri

Cflow Fish Handling AS (prosjekteier)

Flatsetsund Engineering AS

Sølvtrans Rederi AS

Rolls-Royce Marine AS

Marine Harvest Norway AS

FoU

SINTEF Fiskeri og havbruk AS (prosjektleder)

Veterinærinstituttet