Til hovedinnhold
Norsk English

Fritt redskapsvalg

Prosjektet skal sette på dagsorden mulige konsekvenser av friere redskapsvalg innen pelagisk sektor og i torskesektoren. En skal spesielt ta for seg om et friere redskapsvalg representerer en effektivitetsgevinst for den delen av fiskeflåten som omfattes av prosjektet. Bakgrunnen for prosjektet refererer til en viktig målsetting om å identifisere nye tiltak som kan rasjonalisere fisket og herunder styrke fiskeflåtens miljøprofil innenfor rammen av dagens fiskeriforvaltning.

Kontaktperson

Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond, FHF finansierer prosjektet som skal analysere konsekvenser av friere redskapsvalg i lys av indikatorer som:
a) flåtens karbonavtrykk
b) økonomiske effekter
c) kapasitetsutviklingen
d) fangst- og landingsmønster
e) effekter på flåtestruktur
f) bruken av fangstområder (areal)
g) beskatningsmønster

Resultatmål
Å gi forvaltning, næringsorganisasjoner, private aktører og andre berørte parter en balansert analyse av mulige konsekvenser og effektiviseringsgevinster av friere redskapsvalg i pelagisk gruppe (not og pelagisk trål) og i torsketrålgruppen (trål, flytetrål og snurrevad).


Forventet nytteverdi
Gode faglige og balanserte analyser vil styrke beslutningsgrunnlaget for berørte parter som offentlig forvaltning, Norges Fiskarlag og næringsaktører i fangstleddet på et temaområde som står høyt på dagsorden.

SINTEF Fiskeri og havbruk ved Dag Standal skal stå som faglig ansvarlig for prosjektet. I tillegg vil Norges fiskerihøgskole/Universitetet i Tromsø (UiTø) ved Jahn Petter Johnsen være en viktig faglig bidragsyter for prosjektet som helhet, spesielt innen deltema e) flåtestruktur og f) areal/fangstområder.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2011