Til hovedinnhold
Norsk English

Produksjon av berggylte

Ettersom problemene med lakselus og lusas resistens mot kjemiske midler har økt raskt, har interessen for leppefisk økt tilsvarende. En storstilt satsing på leppefisk som et av tiltakene mot lakselus vil kreve i størrelsesorden 10-20 mill leppefisk årlig. Frem til 2010 har det vært benyttet 1-3 mill leppefisk årlig innen laksenæringen (villfangst). Dette økte i 2010 til ca 20 mill (Kilde: Råfisklaget).

Kontaktperson

En økning i fangst av vill leppefisk som antydet ovenfor kan representere en trussel mot de ville bestandene. For å møte behovet for leppefisk i laksenæringen er det derfor behov for utvikle metoder for å oppdrette leppefisk i fangenskap.

Prosjektet vil bli gjennomført som et samarbeid mellom SINTEF, Nofima, Havforskningsinstituttet og NTNU, og dekker sentrale flaskehalser gjennom hele livssyklusen. Alle de fire største kommersielle aktørene som satser på oppdrett av leppefisk (Marine Harvest Labrus. Profunda, Nordland Leppefisk og Cleanfish) deltar aktivt i prosjektet. Forskere ved de fire institusjonene har lang erfaring med utvikling produksjonsmetoder for nye marine arter i oppdrett. Dette omfatter arter som berggylt (Havforskningsinstituttet spesielt), kveite, torsk, lysing, piggvar, sea bass og sea bream og akvariefisk.

Resultatmål
Styringsgruppens overordnete mål er at prosjektet skal bidra til å utvikle kunnskap som bidrar til at den kommersielle produksjonen av berggylt blir stabil og forutsigbar.

Prosjektet skal dekke sentrale flaskehalser gjennom hele livssyklusen:

  • klarlegge stamfiskernæringens betydning for rognproduksjon og rognkvalitet

  • utvikle teknologi for stryking, desinfisering og inkubering av rogn

  • klarlegge effekten av ernæring i levendefôrfasen og karmiljø inkludert mikrobielle forhold

  • utvikle teknologi for yngel og påvekstfasen

  • klarlegge om oppdrettet berggylt beiter lakselus like effektivt som villfanget fisk i merd

  • utvikle protokoll for intensiv produksjon av berggylt

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.12.2010 - 31.12.2013

FINANSIERING

Prosjektet er finansiert av FHF