Feilregistrering

Kunnskap om feilhyppigheter, feiltyper, feilårsaker etc. er viktig for brukerne, og vil være en naturlig del av beslutningsgrunnlaget ved planlegging av vedlikehold og revisjoner. Brukergruppen samler derfor inn informasjon om feil og uregelmessigheter ved norske SF6-anlegg. Informasjonen behandles statistisk, og med jevne mellomrom utarbeides det feilstatistikker.

Med feil menes i denne forbindelse både feil som fører til avbrudd, og uregelmessigheter som kunne eller ville gitt avbrudd om de ikke var blitt utbedret. Dette innebærer blant annet at følgende tilfeller skal inkluderes:

  • gass- og oljelekkasjer
  • ting som oppdages og utbedres under revisjoner
  • alle funksjonssvikter, også de som ikke fører til driftsforstyrrelser

Feil oppstått før anlegget er overlevert, eksempelvis under spenningsprøven, tas ikke med.

Med SF6-anlegg forstås hele det integrerte kapslede anlegget, t.o.m. porselensgjennomføringer og kabelmuffer. Relé og styresystemer regnes ikke med.

Rapportering

Feil innrapporteres ved at medlemmene fyller ut feilregistreringsskjemaet under, eller ved utfylling av manuelt skjema som sendes pr post til SINTEF Energi.