Til hovedinnhold
Norsk English

Hva står norske industrielle produksjonsbedrifter ovenfor i møte med fremtidens arbeidsliv?

Ved å delta i SINTEFs landsdekkende spørreundersøkelse tar din bedrift del i en større europeisk studie. Sammenligningsstudier mellom Norge og de ulike landene i EMS vil gjøres tilgjengelig for deltakende bedrifter etter hvert som forskningen blir publisert. Dermed er dette en gyllen mulighet til å vurdere egen bedrifts bruk av ny teknologi og metoder for effektiv produksjon opp imot liknende bedrifter.

Kontaktperson

Begrepet digitalisering omfatter både nye muligheter som digitale teknologier bringer med seg og hvilke utfordringer som kan oppstå. I dag står en høy andel av norske industribedrifter foran et veiskille mot industri 4.0, hvor samspillet mellom menneske og maskin er antatt å øke som følge av digitalisering. Et eksempel på en slik teknologi er tingenes internett der fysiske enheter (eksempelvis sensorer) er koblet til maskiner og kan kommunisere med hverandre gjennom internett. Gevinsten av dette kan potensielt sett være nye innsikter og et økt sammenlikningsgrunnlag som kan drive bedriften videre. Dermed kan en anse en av de viktigste funksjonene ved den fjerde industrielle revolusjonen er den målrettede bruken av dette for å automatisere direkte og indirekte prosesser langs verdikjeder. 

Mulighetene digitalisering og industri 4.0 bringer med seg inkluderer blant annet økt produktivitet, fleksibilitet, innovasjonspotensial og inntektsvekst. På den andre siden omfatter utfordringer endrede arbeidsoppgaver som følge av økt samspill mellom menneske og maskin, økt kompetansekrav, og en reduksjon i antall arbeidsplasser. Dette er med på å reise spørsmål rundt hvordan norske industribedrifter står i møte med dette. I tillegg kan økt kunnskap være sentralt for hvordan man lykkes med å håndtere mulighetene og utfordringene som fremtidens arbeidsliv innebærer. 


Bilde 1. Eksempelbilde dagens industriomgivelser


Bilde 2. Eksempelbilde fremtidens industriomgivelser

Hva innebærer deltakelse i European Manufacturing Survey (EMS) for din bedrift?

Økt kunnskap og tilgang til unike data kan lede til en gyllen mulighet for å genere en tilstandsrapport om egen bedrift. Kartlegging av egne styrker og svakheter kan dermed være svært gunstig for evnen til å tilpasse seg et fremtidig arbeidsliv som byr på muligheter i form av økt produktivitet, men også utfordringer knyttet til økte kompetansekrav. Kjennskap til egen stilling i markedet kan bidra til utarbeidelse og dyrking av en langsiktig bærekraftig strategi.