Til hovedinnhold
Norsk English

Fra globale avtaler til lokale dilemmaer – fra Lillehammer og Amazonas i Arendal!

Denne uken forente konsernsatsning naturmangfold og arealbruk krefter med den ny oppstartede konsernsatsningen for global bærekraftig utvikling.

Naturmangfold: I desember i fjor fikk verden en ny naturavtale, og naturen fikk sin Paris-avtale. Ambisjonene er høye, og tiden knapp. Innen 2030 skal minst 30% av arealet på land og til havs bevares. 30 % av naturen som er ødelagt skal restaureres, og all natur skal forvaltes bærekraftig. Samtidig som vi skal nå disse målene skal vi bygge ut fornybar energi, vi skal produsere mat, vi skal bygge infrastruktur, vi skal bygge hus og hytter, og vi skal ha beiteområder til husdyr.

SINTEF og NORAD hadde inviterte Karoline Andaur, generalsekretær i WWF, Statssekretær i klima- og miljødepartementet Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet, Konsernsjef i SINTEF Alexandra Beck Gjørv, Arbeidspartiet ordfører i Lillehammer Ingunn Trosholmen og direktør for internasjonalt arbeid i Regnskogsfondet Anders Haug Larsen til en samtale rundt de lokale dilemmaene når man nå skal lage nasjonale planer for implementeringen av naturavtalen.

"Det var veldig opplysende å få en grundig utredning av dilemmaene rundt utbyggingen av ny E6 gjennom Lågendeltaet. Det er en kontroversiell sak som har vært mye diskutert i media. Saken viser hvor vanskelig dette egentlig er, det er ikke et scenario der én løsning har store ulemper for naturen og de andre ikke har det. Alle løsningen har ulemper for naturen, også eksisterende bru og vei.

Så er det fint å få frem kontrastene. Amazonas er under et voldsomt press for oljeutvinning, men også for veiutbygging. Vei gjennom Amazonas kan korte ned kjøretiden med seks timer tror jeg Anders sa. Det er lett for oss her i Norge å mene at Amazonas bør vernes, men vi må ikke bare tegne et bilde av at nedbygging av natur i andre deler av verden kun handler om profitt for store globale selskaper. Det handler om økonomisk utvikling for de som bor der og i mange tilfeller om å sikre tilgang til nok mat. Matsikkerhet er ifølge "global risk report 2023", en av de største risikoene på kort sikt, og kollaps av økosystemer seiler opp som en stor risiko i et 10-års perspektiv. Jeg er bekymret for om vi klarer å få til endringer raskt nok i møte med disse risikoene. Karoline fra WWF nevnte "planvask" som en løsning. Der alle planer skal gjennomgås og justeres for at vi skal møte kravene i naturavtalen. Jeg håper på mer disruptiv innovasjon for å løse tap av naturmangfold, slik som karbonfangst og lagring kan være for klimaet". sier Lene Lad Johansen fra SINTEF Digital som ledet samtalen.

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson