Til hovedinnhold
Norsk English

Levendefôrkurs

SINTEF Ocean AS arrangerer, i samarbeid med NTNU, kurs i produksjon av planktonorganismer. Kurset arrangeres ved behov, og informasjon om neste kurs kan fås ved henvendelse.

Informasjon

Start

Intensiv produksjonslinje for marine fiskelarver krever kontrollert og forutsigbar produksjon av levende planktonorganismer. I første del av startfôringen brukes mikroalger sammen med rotatorier. Etter hvert som larvene vokser og trenger større byttedyr fôres de med Artemia (saltkreps). Levendefôret er en viktig kvalitetsfaktor i produksjon av marin fiskeyngel. Rotatorier og Artemia er ikke det naturlige fôret til marine fiskelarver, men benyttes fordi de er enkle å holde i kultur og kan dyrkes ved høye tettheter. Det naturlige fôret til marine fiskelarver er ulike arter av copepoder (hoppekreps). Intensiv copepodeproduksjon er ennå ikke industrialisert, men SINTEF gjennomfører forskningsprosjekter som på sikt skal gjøre copepoder tilgjengelig for intensiv fiskeyngelproduksjon. Dyrking av copepoder vil bli demonstrert på kurset. 

Målet med kurset

Målet med kurset er å gi en teoretisk og praktisk innføring i generelle dyrkingsmetoder for ulike planktonorganismer som brukes i marin yngelproduksjon. Kurset vil omfatte biologi, ernæring, dyrkingsog anrikningsteknikker for mikroalger, rotatorier, Artemia og copepoder. Metodene for produksjon av planktonorganismer skal gjennomgås både i forelesninger og praktiske demonstrasjoner i produksjonslaboratoriet. I tillegg vil det bli holdt forelesninger om eggog larveutvikling hos marine fiskearter. Kurset er beregnet på personell som jobber med levendefôrproduksjon i marine yngelanlegg, men også andre er velkomne til å delta.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med 6-10 deltagere (minimum 6 deltagere). Varigheten er 3 dager, og kursavgiften er kr. 10 000, og dekker alt kursmateriell og lunsj. Kurset gjennomføres ved SINTEF Sealab, Brattørkaia 17C, Trondheim.

Kontaktperson

Adresse

Brattørkaia 17 c, 7010 Trondheim