Prosjekter

Våre prosjekter


ADAPT
Prosjektet har utviklet og prøvd ut teknologi for å beregne fallrisiko hos seniorer. Teknologi er utviklet med eldre og familiemedlemmer som målgruppe. Prosjektets hjemmeside


AKTIVE SPOR
Aktive spor utviklet applikasjoner (apper) på smarttelefon for personer med tidlig demens og deres pårørende. Prosjektets hjemmeside


ALDERSVENNLIG BYDEL
Målet med forprosjektet var å etablere en felles kunnskapsplattform for hvordan teknologi og byutvikling kan forenes i en smart og aldersvennlig bydel. 


d-LIVER
Vi har utviklet et system for oppfølging av pasienter med kronisk leversvikt. Dette inkluderer en kunstig hjelpe-lever og systemer for hjemmebasert måling og oppfølging av pasientens helsetilstand. 


ERRE MULIG? Velferdsteknologi for barn og unge med nedsatt funksjonsevne: Et brukersentrert innovasjonsprosjekt
Barn og unge med AD/HD og/eller autisme kan ha nytte av velferdsteknologi som støtte i hverdagen. I det SINTEF-ledede prosjektet Erre mulig finner vi  ut hva slike løsninger bør inneholde, og hvordan de best kan formidles. Prosjektets hjemmeside

 


EVALUERING AV VELFERDSTEKNOLOGI - ET ENHETLIG RAMMEVERK FOR EFFEKTEVALUERING
Prosjektet har gitt empirisk og forskningsbasert innsikt om økonomiske effekter ved bruk av velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester.  Prosjektets hjemmeside


FARSEEING
Prosjektet har utviklet et sett med teknologier som skal forebygge og detektere fall hos seniorer, samt teknologier for rehabilitering av skader ved fall. Prosjektets hjemmeside


FREMTIDENS OMSORGSPLASSER
Vi har innhentet, systematisert og gjort tilgjengelig informasjon om erfaringer med kommunens ulike omsorgsplasser. 


HELSE @home
Prosjektet har som overordnet målsetting å utvikle et nytt pasientforløp for livslang oppfølging og behandling av kronisk syke pasienter i 14 dager etter utskrivelse fra sykehus, med støtte av velferdsteknologi. 


HelsaMi - TEKNOLOGI
Hovedmålsettingen med prosjektet var å utvikle ny teknologi som gjør at kronikere kan leve selvstendig lengre i eget hjem. 


HelsaMi - TJENESTE
Prosjektet hadde som overordnet målsetting å utvikle et nytt pasientforløp for livslang oppfølging og behandling av kronisk syke pasienter i hjemmet, med bruk av velferdsteknologi. 


ReAAL - MAKE IT ReAAL
ReAAL er et EU-prosjekt som tester ut Ambient Assisted Living (AAL)-tjenester og applikasjoner basert på åpne plattformer og grensesnitt. 


SIKKER MEDISINERING I HJEMMET
Hovedmålet med prosjektet var å utvikle et nytt, kvalitetssikret kommunalt tjenestetilbud for oppfølging av brukere av reseptbelagte medisiner i hjemmet. 


TEKNOLOGISTØTTE I SYKEHJEM
Målet med prosjektet var å bidra til forbedring av den kommunale Helse- og omsorgssektoren gjennom å etablere helhetlige teknologiske trygghetsløsninger for beboere på sykehjem og deres hjelpepersonell. 


TIEH - TRYGG I EGET HJEM
TIEH var et pilotprosjekt i Bærum kommune. 


TRYGGE SPOR
Målet med prosjektene Trygge spor I og Trygge spor II var å etablere kunnskap om praktisk bruk av GPS i bruk i demensomsorgen. Prosjektets hjemmeside


TRYGGHETSPAKKEN
Målet i Trygghetspakken var å etablere kunnskap om teknologi og tjenester som muliggjør "bo hjemme så lenge som mulig" for å effektivisere og forbedre omsorgssektoren. 


VELFERDSTEKNOLOGIPILOTER I BERGEN, LINDÅS OG STORD KOMMUNER
Bergen, Lindås og Stord kommuner deltar i det nasjonale program for utvikling og implementering av velferdsteknologi og jobber med å ta i bruk velferdsteknologi innenfor flere områder.