SINTEF SATSER PÅ VELFERDSTEKNOLOGI


Foto: SINTEF

SINTEFs samfunnsoppdrag er å utvikle kunnskap og løsninger som bidrar til å møte samfunnsutfordringene. Bakgrunnen for SINTEFs satsing på velferdsteknologi er at velferdsteknologi anses som et sentralt virkemiddel for å møte fremtidens demografiske utfordring med flere eldre og færre yngre til å finansiere og bistå i omsorgsektoren. Gjennom forskning og innovasjon skal SINTEF bidra til å utvikle effektive og gode løsninger innenfor helse- og omsorgstjenesten, med fokus på behovene til brukere, pårørende og ansatte.

"Velferdsteknologiske løsninger skal styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre egen livssituasjon. I dette ligger også økt trygghet for brukerne og deres pårørende. Velferdsteknologi skal også bidra til innovasjon i helse- og omsorgstjenestene" (REF: HDir – 2012).

Velferdsteknologi omhandler også e-helse og digitalisering av helse- og omsorgssektoren samt arbeid med åpne tekniske infrastrukturer og løsninger som muliggjør sømløs deling av informasjon. Eksempler på hvordan helsetjenestene kan utvikles med bruk av ulike velferdsteknologiske løsninger er:

  • Organisering av responssenter for mottak av alarmer og varsler.
  • Avstandsoppfølging av kronisk syke.
  • Fremtidens omsorgsplasser.
  • Helhetlige pasient- og brukerforløp.

SINTEF utvikler kunnskap og løsninger sammen med en rekke norske kommuner og bedrifter og gir vesentlige bidrag til tjeneste- og produktutvikling i sektoren.

Nasjonalt er det en betydelig satsing på utvikling av faglig grunnlag for implementering av velferdsteknologi i de kommunale omsorgstjenestene. Dette skjer bl.a. gjennom Nasjonalt Velferdsteknologiprogram. Internasjonalt er velferdsteknologi helt sentralt i EUs satsing på Ambient Assisted Living.

Her kan du laste ned sluttrapporten som ble levert til Konsernledelsen i SINTEF høsten 2016.

 

 

AKTUELT


Dagens medisineringssystem gir fare for feildosering

Foto: Silje Bøthun, SINTEF

Stort fokus på velferdsteknologi i helse-Norge har ført til at stadig flere kommuner tar i bruk medisindispensere i hjemmesykepleien. Forsker i SINTEF, Kristine Holbø, har jobbet med prosjektet Min medisin, som har sett på om dagens løsning med multidose og medisindispensere fører til sikker medisinering. Les mer i Gemini 14.03.2019


Slik tar vi i bruk velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene 


Ill.: SINTEF

Bruk av velferdsteknologiske løsninger gir økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende og kan også gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Men, for mange kommuner er velferdsteknologi en utfordring å implementere. En utfordring SINTEF har utviklet en modell for. Les mer i #SINTEFbloggen.


Booker hjemmehjelpen selv med ny nettløsning

Med «Tjenesteshop» kan brukerne av kommunale tjenester selv booke tid for hjelpen de trenger. Forskere ved SINTEF jobber nå med å kartlegge mulighetene dette gir.

Vanligvis er brukere av kommunale tjenester nødt til å ta imot tilbudene når det passer for kommunen. I Larvik snur kommunen på flisa – brukerne skal selv få velge når de ønsker å motta kommunale tjenester, for eksempel når vaskehjelpen skal komme. Resultatet har blitt en nettbasert løsning, Tjenesteshop, som kan brukes fra telefon, nettbrett og pc. Les mer i Gemini


I Larvik er nå 175 brukere utstyrt med GPS


Ill.: Mostphotos

Forskere, politi og interesseforeninger ber alle om mer bruk av GPS i demensomsorgen. I Larvik er dette for lengst rutine.

Les omtale av prosjektet i Larvik hvor vi var forsknings- og utviklingspartner for kommunen i første fase av nasjonalt velferdsteknologiprogram (Sykepleien 21.08.18)


Fremtidens digitale alarmsentral kan gi trygg alderdom i eget hjem

De to siste årene har SINTEF jobbet sammen med Senter for eHelse ved Universitetet i Agder og en rekke kommuner på Sør- og Østlandet i prosjektet Modeller for alarmmottak (M4ALMO). Hensikten har vært å utrede funksjonalitet, tjenestemodeller og teknologistøtte for fremtidens digitale alarmsentral, slik at alarmsentralene kan motta og følge opp alarmer og varsler fra ulike velferdsteknologiske løsninger.


Millionbesparelser med sykepleiere og leger som IT-bestillere

Millioner spart og økt trivsel ble resultatet når sykepleiere og leger selv fikk velge teknologiske løsninger som skulle effektivisere arbeidsdagen.

Ofte oppfatter leger og sykepleiere at ny teknologi og organisasjonsendringer innføres over hodet på dem. Det ville Oslo kommune unngå når de i 2012 ble pålagt å opprette kommunale akutte døgnplasser (KAD) for å avlaste sykehusene. De tok da kontakt med SINTEF og sammen søkte vi om midler til et forsknings- og innovasjonsprosjekt, SamKAD.

Forskere ved SINTEF utarbeidet en løsning som involverte brukerne av teknologien. Tre sykepleiere og en lege har jobbet deltid med teknologiløsningen og tilpasninger mot klinisk drift. De har også lært opp andre ansatte.


Kunnskap og løsninger for samfunnsutfordringene innen helse og velferd


Bla gjennom brosjyren Globale helseutfordringer - norske løsninger

SINTEF og NTNU samarbeider om å utvikle kunnskap og løsninger for samfunnsutfordringene innen helse og velferd. Vi har laget en felles brosjyre der vi adresserer i) tverrfaglig innsats, ii) digitalisering for fremtiden, iii) kommunesamarbeid innen helse og omsorg og iv) helseforskning på høyt internasjonalt nivå.

I forbindelse med arrangementet "Norges neste industrielle eventyr" på Arendalsuka, ga vi politikerne råd om hva de skulle gjøre for å bidra til å bygge helse- og velferdsindustri:

  • Senke risikoen for kommuner som skal implementere digitale løsninger og for industrien som skal utvikle disse løsningene.
  • Redusere ubalansen i forskningsmidler til spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
  • Kreve dokumentasjon og implementering i piloter og når helseteknologi blir prøvd ut.
  • Bygge kompetanse som er relevant mht. kompleksiteten og de nye utfordringene i helsetjenestene.
  • Helsedataene våre må være tilgjengelige og potensialet må utnyttes av norsk industri og våre helsetjenester.